استؤکهؤلم

Wikipedia جي

استؤکهؤلم (سوئدی: Stockholm) پاتخت و پیله ترین سوئدˇ شهر ایسه. أ شهر چند تا جزیره سر بوجود بومو. استؤکهؤلم ایتا خوجیر ترین شهران دونیان مئن ایسه. استؤکهؤلم قرن سیزدهم میلادی مئن ، ایتا کوچی شهر بو کی آلمانی و سوئدی بازارمجان جاجیگاه بو. جه سال ۱۵۲۳ ، گوستاو واسا کیایی زمات مئن ، به عنوان سوئدˇ پاتخت دوجین بوبوسته. هسأ استوکهؤلمˇ شهرستان جمعیت دو میلیون سیصد و پینجاه هیزار نفر ایسه کی حدود یک میلیون نفر شهرˇ محدود دورون زندگی کونید[۱]

سربس[دچينواچين]

  1. Stockholm national capital, Sweden