أنيمه

Wikipedia جي
أنيمه
کۊللي ايطلاعات
جرگه
أنيمأن ٚ مئن هرماله ايتؤ چي کارکتر چأگۊده ؤ رنگٚريزي بنه.

اَنيمه (ژاپؤني مئن: アニメ) ىک جۊر رنگٚريزي ؤ نققاشئه کي دس أجي کشنن ؤ کامپيۊتر أجي اۊن-ه حرکت دئنن ؤ أنيمىشن چأکؤنن. أنيمه ژاپؤن أجي بمأ ؤ مانگا ىأجي بنه دأنه. ژاپۊن ٚ مئن تمؤم ٚ لکند ٚ آثار ٚ تؤصيف ٚ ره هرته سبک ٚ جي أنيمه وأجه' کارأگيرن. ولي اي واجه ژاپۊن ٚ برجه، ژاپۊني اٚنيمیشن‌ؤن-ه ايشاره گۊدن ٚ ره ايستفاده بۊنه. ژاپۊن بکت یه پأره کيشورؤن چين أ نسا-کۊره مۊسؤنچي ني أنيمه چاگۊده دأرن ولي هۊشؤن-أني ژاپۊن ٚ جي تأثير بئىتن. ژاپۊن ٚ أوولي تجاري أنيمىشن ميلادي 1917' وگردنه یأ ايمه کم‌کمه اي صنأت ويشته ژاپۊن ٚ مئن شنأتأر أ وتأر بۊنه. أنيمه‌أن ويشترين مانگا (ژاپۊني کؤميک) جي چاؤدن بۊنن أ ايقتباس دأرن. ايسٚکئه أنيمه دئه جهان ٚ مئن مشهۊر هيسه یأ پۊر بین‌المللي مؤفقيت کسب بؤده. أنيمه‌أن تقريبا تمؤم ٚ کشورؤن ٚ مئن ترجۊمه یأ دۊبله بۊنن أ خاص ٚ مقر جامئه مئن دأرن.

‌بۊنه‌شينأسي[دچينواچين]

أنيمه يک جۊر أنيميشنˇ نؤمه گه هۊنري رسانهٰ‌نˇ دله ژانرهاىˇ فراوؤنئ دربرگينه، بعضي زمؤن به‌خطا خۊدش يک جۊر ژانر دۊخؤنده‌بۊنه. [۱] اي لفظ ژاپؤني ميئن صرفˇ نظر از سبک يا ريشه، همته انيميشني آثارˇ ويسين کارأيته‌بۊنه.[۲] أنيمه ريشه‌شينأسي هأنده جاىˇ نقدˇ نظر دأنه. «أنيميشن»ˇ واجه‌أ ژاپؤني کاتاکاناىˇ ميئن アニメーション (أنيمشؤن) ؤ アニメ (أنيمه مخفف.) نويسنن.[۳] يه تعداد سربسؤن مدعي ايسسن اي اصطلاح فرانسوي dessin animé (کارتۊن، خۊدي «متحرکˇ طراحي») أجي بۊمأدأنه.[۴] دئباخئن آمما افسانه دؤنن ؤ ويرنن أنيمه محبۊبيت فرانسهٔ ۱۹۷۰-۱۹۸۰ م. همرأ تۊشکه بۊخؤرده ايسسه.[۵]

جهاني بؤستن[دچينواچين]

أنيمه ويشتر جه ۸۰ سال بؤنه دأره. اۊ زمات اي سري کسان اؤتن شيمؤکاوا مأنستن سأی بۊکۊدد کي خۊشان ٚ تلاش ٚ أمرأ أنيمه چأکۊند، ولي اۊ دؤره مئن أنيمه چأکۊني پۊر هزينه دأشتي ؤ ژاپؤنئن نتأنستيد کي ديزني أمرأ رقابت بۊکۊند. دۊوؤمي جهاني جنگ ٚ مئن، أنيمه پۊر رواج بيافته. اۊ زمات ژاپؤن ٚ نظاميان، أنيمیشن چأکۊنان-أ دستۊر بدأده کي تبليغاتي فئلم چأکۊده ببه تا ژاپؤن ٚ مردۊم ٚ رۊ تأثير بنه ؤ اۊشان ٚ رۊحيه جنگ ؤ مۊقاومت ٚ ره بۊجؤر بشه. هأن ٚ وأسي ايته پيله پۊل دؤلت ٚ جه أ صنعت ٚ مئن تزريق بۊبؤسته ؤ أنيمه پۊر رؤشد بۊکۊده ؤ مؤخاطب بيافته. ۱۹۵۰ ميلادي دهه مئن تؤئي أنيميشن ٚ استؤديؤ ژاپؤن ٚ دۊرۊن تأسيس بۊبؤسته تا آمريکا ديزني أمرأ رقابت ايجاد ببه. ژاپؤنئن معتقد بۊد کي أنيمه پۊر شانس دأره تا خۊرخۊسي کشوران ٚ مئن محبۊب ببه. ۱۹۵۲ سال ٚ مئن اؤسامؤ تزؤکا کي خۊ زاکي زمات ٚ جه ديزني أمرأ آشنا بۊ تصميم بيگيته ايته أنيمه چأکۊنه ؤ اۊن ٚ نام-أ "Astro boy" بنأ. اۊن ٚ داستان راجع به ايته رئک بۊ کي اۊن ٚ چۊمان أشعه ايکس دأشتي ؤ اۊن ٚ توانايي‌ئن ويشتر جه باخي آدمان بۊ. أ أنيمه جه أندي استقبال بۊبؤسته کي تزؤکه-یه أنيمه پئر دۊخانِدِه. با أنکي أ فئلم مؤفق بۊ ولي فرصت نياز بۊ تا أنيمه سبک کامل دۊنیا مئن جا دکفه.

ميلادي ۱۹۸۰ دهه أوائل، ژاپؤن ٚ اقتصاد پۊر رؤشد بۊکۊده ؤ تقاضا ژاپؤني زوان ٚ آمۊتن ٚ ره ني بۊجؤر بۊشؤ ؤ ژاپؤنئن ني خۊشان ٚ کلاسان ٚ مئن أنيمه جه درس یاد دأن ره استفاده کۊديد. دۊمبالتر اينترنت رائج بۊبؤسته ؤ ژاپؤنئن ؤ أنيمه طرفداران اۊن ٚ أمرأ بتأنستد باخي مردۊم ؤ کشوران-أ أنيمه أمرأ آشنا بۊکۊند. آمريکا جوانان ني اۊ زمات مايل بۊد کي مۊختلف فرهنگان ؤ دابان به خصۊص خۊرتاو ٚ فرهنگ ٚ أمرأ آشنا ببد ؤ أنيمه ني ايچي جالب ؤ متفاوت ؤ ايته خۊرم وسيله بۊ کي بتأنسته اۊشان-أ جذب بۊکۊنه.

ميلادي ۱۹۹۰ دهه مئن کي ويديؤئي بازيان رواج بيافتد اي سري جه ژاپؤني بازي چأکۊنان نينتندؤ ؤ گیم فريک ٚ مأنستن تصميم بيگيتد کي أنيمه-یه ويديؤئي بازيان ٚ مئن ني وارد بۊکۊند ؤ أ تصميم ٚ نتيجه، پؤکمؤن ٚ بازي بۊ. أ بازي تصوير کارتۊني شکل بۊ ؤ باخي بازيان ٚ أمرأ فرخ کۊدي هأن ٚ وأسي بتأنسته مردۊم ٚ توجه-یه خۊ سمت جلب بۊکۊنه. پؤکمؤن سريع دۊنيا مئن معرۊف بۊبؤسته ؤ ۱۹۹۶ سال ٚ مئن ۳۱ ميليۊن نؤسخه نينتندؤ ره بۊفرۊخته ؤ اۊن ٚ تلويزيؤني سریالان-أ ني ويشتر جه ۱۰۰ ته کشور ٚ دۊرۊن نمایش بدأده. پؤکمؤن ٚ محبۊبيت باعث بۊبؤسته کي أنيمه سبک، سابق ٚ جه ويشتر مردۊم ٚ مئن جا دکفه. أنيمه تاتايي‌ئن-أ دئه شأسي همه جا دئن؛ بيلبؤردان ٚ سر، کاشي‌ئن ؤ حتي کاغذ ديواريان ٚ رۊ. ۱۹۹۰ دهه مئن کي ژاپؤن ٚ اقتصاد خۊ نهايت رؤشد-أ بۊکۊده بۊ، ژاپؤنئن تصميم بيگيتد کي جؤز اقتصاد، خۊشان ٚ داب ؤ فرهنگ-أ ني باخي کشوران-أ صادر بۊکۊند ؤ أ تصميم ٚ ايجرا ره أنيمه وسيله مناسبي بۊ چؤن دئه همه‌ته جا خۊ مخاطب-أ دأشتي. ۱۹۹۷ سال ٚ مئن ژاپؤن ٚ فرهنگ ٚ وزارت خۊ حمایت-أ برپا کۊدن أنيمه فئلمان ؤ بازيان ٚ نمایش ٚ جه اعلام بۊکۊده ؤ هأ زمات ٚ مئن بۊ کي پيله أنيمه چأکۊنان هایائؤ ميازاکي مأنستن ظهۊر بۊکۊدد. ميازاکي ۲۰۰۱ سال ٚ مئن "Spirited Away" فئلم-أ کي اۊن ٚ سبک أنيمه بۊ چأکۊده ؤ گيشه دۊرۊن ۲۷۷ ميليۊن دؤلار بۊفرۊخته. ژاپؤن ٚ دؤلت ني ميازاکي جه حمایت بۊکۊده ؤ حتی ميازاکي ژاپؤن ٚ مئن قهرمان ملي لقب بيگيته. جه اۊن ٚ باخي مؤفق أثران، شأ هاول ٚ متحرک قصر (۲۰۰۴)، پؤنيؤ (۲۰۰۸) ؤ آريیتي (۲۰۱۰) ايشاره کۊدن. پؤنيؤ خۊ أولي اکران ٚ دۊرۊن ۱/۲ ميليۊن نفر دئنکس دأشتي ؤ آرييتي ني جزو آمريکا چارؤمي برتر ٚ أنيمه قرار بيگيته.

سربسؤن[دچينواچين]

  1. Poitras, Gilles (2000). Anime Essentials: Every Thing a Fan Needs to Know. Stone Bridge Press. ISBN 978-1-880656-53-2
  2. "Tezuka: The Marvel of Manga - Education Kit" (PDF). Art Gallery New South Wales. 2007. Archived from the original (PDF) on August 30, 2007. Retrieved October 28, 2007.
  3. "Lexicon - Anime". Anime News Network. Archived from the original on August 30, 2020. Retrieved September 12, 2020
  4. Schodt, Frederik L. (August 18, 1997). Manga! Manga!: The World of Japanese Comics (Reprint ed.). Tokyo, Japan: Kodansha International. ISBN 0-87011-752-1.
  5. "Lexicon - Anime". Anime News Network. Archived from the original on August 30, 2020. Retrieved September 12, 2020