آرژانتين

Wikipedia جي

آرژانتین (رسمی نؤم: آرژانتین ٚجۊمهۊری) یته کشوره نسايي آمريکا دل. اۊن ٚپایتخت بؤئنؤس آیرس هیسه. کشور ٚرسمی‌ زوؤن ايسپانيایي و اۊن ٚجمعیت أن ۰۰۰'۸۰۹'۴۵ نفر هیسه.

جؤغرافي[دچينواچين]

آرژانتین نسی‌آمریکا میئن دره و مؤشترک مرز دأنه شیلی أمأ خۊرخؤس جی

سربس[دچينواچين]