پرش به محتوا

دهه ۱۵۹۰

Wikipedia جي
(مسير عوضاؤدن ۱۵۹۷ أجي)
قرن: قرن ۱۵ - قرن ۱۶ - قرن ۱۷
دهه: ‎۱۵۶۰  ‎۱۵۷۰  ‎۱۵۸۰  ‎۱۵۹۰  ‎۱۶۰۰  ‎۱۶۱۰  ‎۱۶۲۰ 

سال: ‎۱۵۹۰ ‎۱۵۹۱ ‎۱۵۹۲ - ‎۱۵۹۳ - ‎۱۵۹۴ ‎۱۵۹۵ ‎۱۵۹۶
قرن: قرن ۱۵ - قرن ۱۶ - قرن ۱۷
دهه: ‎۱۵۶۰  ‎۱۵۷۰  ‎۱۵۸۰  ‎۱۵۹۰  ‎۱۶۰۰  ‎۱۶۱۰  ‎۱۶۲۰ 

سال: ‎۱۵۹۳ ‎۱۵۹۴ ‎۱۵۹۵ - ‎۱۵۹۶ - ‎۱۵۹۷ ‎۱۵۹۸ ‎۱۵۹۹
۱۵۹۰ تقویمای دیگه دله
هجری شمسی ۱٬۳۹۶ – ۱٬۳۹۵
میلادی ۲٬۰۱۷ – ۲٬۰۱۶
۱۵۹۱ تقویمای دیگه دله
هجری شمسی ۱٬۳۹۷ – ۱٬۳۹۶
میلادی ۲٬۰۱۸ – ۲٬۰۱۷
۱۵۹۲ تقویمای دیگه دله
هجری شمسی ۱٬۳۹۸ – ۱٬۳۹۷
میلادی ۲٬۰۱۹ – ۲٬۰۱۸
۱۵۹۳ تقویمای دیگه دله
هجری شمسی ۱٬۳۹۹ – ۱٬۳۹۸
میلادی ۲٬۰۲۰ – ۲٬۰۱۹
۱۵۹۴ تقویمای دیگه دله
هجری شمسی ۱٬۴۰۰ – ۱٬۳۹۹
میلادی ۲٬۰۲۱ – ۲٬۰۲۰
۱۵۹۵ تقویمای دیگه دله
هجری شمسی ۱٬۴۰۱ – ۱٬۴۰۰
میلادی ۲٬۰۲۲ – ۲٬۰۲۱
۱۵۹۶ تقویمای دیگه دله
هجری شمسی ۱٬۴۰۲ – ۱٬۴۰۱
میلادی ۲٬۰۲۳ – ۲٬۰۲۲
۱۵۹۷ تقویمای دیگه دله
هجری شمسی ۱٬۴۰۳ – ۱٬۴۰۲
میلادی ۲٬۰۲۴ – ۲٬۰۲۳
۱۵۹۸ تقویمای دیگه دله
هجری شمسی ۱٬۴۰۴ – ۱٬۴۰۳
میلادی ۲٬۰۲۵ – ۲٬۰۲۴
۱۵۹۹ تقویمای دیگه دله
هجری شمسی ۱٬۴۰۵ – ۱٬۴۰۴
میلادی ۲٬۰۲۶ – ۲٬۰۲۵

دهه ۱۵۹۰ گیلکی (دیلمی) از سال ۱۵۹۰ تا ۱۵۹۹ گیلکی.

سالها[دچينواچين]

  • ۱۵۹۰ گیلکی ˇ ۱۷ مرداد ۱۳۹۵ تا ۱۶ مرداد ۱۳۹۶ هجری شمسی، برابر (۸ آگوست ۲۰۱۶ تا ۷ آگوست ۲۰۱۷ میلادی).
  • ۱۵۹۱ گیلکی ˇ ۱۷ مرداد ۱۳۹۶ تا ۱۶ مرداد ۱۳۹۷ هجری شمسی، برابر (۸ آگوست ۲۰۱۷ تا ۷ آگوست ۲۰۱۸ میلادی).
  • ۱۵۹۲ گیلکی ˇ
  • ۱۵۹۳ گیلکی ˇ
  • ۱۵۹۴ گیلکی ˇ
  • ۱۵۹۵ گیلکی ˇ
  • ۱۵۹۶ گیلکی ˇ
  • ۱۵۹۷ گیلکی ˇ ۱۷ مرداد ۱۴۰۲ تا ۱۶ مرداد ۱۴۰۳ هجری شمسی، برابر (۸ آگوست ۲۰۲۳ تا ۷ آگوست ۲۰۲۴ میلادی).
  • ۱۵۹۸ گیلکی ˇ
  • ۱۵۹۹ گیلکی ˇ