پرش به محتوا

گۊستاو فلؤبر

Wikipedia جي
(مسير عوضاؤدن گۊستاۊ فلۊبر أجي)

گۊستاو فلؤبر (فرانسوي مئن: Gustave Flaubert) سال ۱۸۲۱ فرانسه رۊانˇ مئن به دۊنيا بۊمأ ؤ ۱۸۸۰ مئن أني بمۊرد. يته تأئير گؤذار نويسا نۊزدهمي قرن، فرانسهˇ مئن بؤ گه ويشتر اۊن-ه پيلا ترين رؤمان نۊيسانˇ جي، خۊرخؤسˇ مئن شؤمار ئبه هأورن. اۊنˇ نيويشتاري سبک واقع گرايانه هيسه. فلؤبرˇ ريزبيني، کلماتˇ دؤجينˇ گۊدنˇ سر بأني اينˇ أدبي آرايئنˇ ويسين فرانسه أدبياتˇ مئن مؤنحصر به فرد هيسه. اي نويسا أندي گه بنويس-وانويسˇ مئن ديقت گۊد گه هر ولگ ˇ ره يک رۊز وخت نأ ؤ هي خاطر ئبه ني اۊنˇ آثار کم تئداد هيسن.

گۊستاو فلؤبر


اۊن وختي کيتاب نيويشت خۊ اؤتاق کارˇ مئن بؤلند صيدا أمرأ خؤند تا وؤتˇ وزن ؤ ميزقؤن-ه بررسي بؤنه. فلؤبر ويشتر خۊ مادام بؤواري رؤمانˇ أمرأ مشهۊرا بؤ يؤ اي رؤمان يته جه بِيترين رؤمانان، جهان ˇ مئن شنأته بۊنه.

زيويش نؤمه[دچينواچين]

گۊستاو فلؤبر ۱۲ دسامبر ۱۸۲۱ رۊانˇ مئن چئه بؤبؤ، اۊن ˇ پئر پيجشک بؤ يؤ اۊن ˇ گۊد يته ويمارستانˇ ور خؤنه دأشتن هينˇ ره بؤ گه گۊستاو ‌فلؤبر مؤرديمˇ ويمارئن ؤ مۊردن-ه دئه. گۊستاو فلؤبر مدرسهˇ مئن زيرنگ وچه بؤ ولي نظم ندأشت ؤ مدرسه تکليفؤنˇ نيويشتنˇ‌جا خۊ زمت-ه غير ٚ مدرسه‌اي کيتاب خؤندنˇ ره خرج گۊد.

گۊستاو فلؤبر خۊ پئرˇ ايصرارˇ وأسي مجبۊر وکته بؤ گه حؤقۊق بۊخؤنه ۊلي ای رشته' أزأ دۊس ندأشت ؤ حؤقۊقˇ رأ بدأ ۊ چنته سفر خۊرتأوˇ را بؤشؤ يؤ هندئه خؤنه ئبه وگردس. ايمه گۊستاو فلؤبر ˇ پئر بمۊرد ؤ اۊنˇ ايرث گۊستاو فلؤبر-ه برسه ؤ گۊستاو فلؤبر، اي پۊل-ه نويسا بؤؤنˇ ره خرج بؤگۊد.

گۊستاو فلؤبر سال ۱۸۵۱ مئن خۊ أوولي رؤمان-ه گه اۊن ˇ نؤم مادام بؤواري بؤ-يه مۊنتشرأ گۊد، اي رؤمان خئلي مأرۊفا بؤ يؤ اۊنˇ فرتن خئلي پۊر بؤ تا جأئي گه اي کيتاب بئترين تاريخˇرؤمانانˇ

مئن جا دأره.

آثارؤن[دچينواچين]

  • احساساتˇ تربيت
  • سالامبو
  • سۊته قيصه
  • مادام بؤواري
  • و...

تيندار ٚ وانويسؤن[دچينواچين]

سربس[دچينواچين]