گۊستاو فلؤبر

Wikipedia جي
پرش به ناوبری پرش به جستجو

گۊستاو فلؤبر (فرانسوي مئن: Gustave Flaubert) سال ۱۸۲۱ فرانسه رۊانˇ مئن به دۊنيا بۊمأ ؤ ۱۸۸۰ مئن أني بمۊرد. يته تأئير گؤذار نويسا نۊزدهمي قرن، فرانسهˇ مئن بؤ گه ويشتر اۊن-ه پيلا ترين رؤمان نۊيسانˇ جي، خۊرخؤسˇ مئن شؤمار ئبه هأورن. اۊنˇ نيويشتاري سبک واقع گرايانه هيسه. فلؤبرˇ ريزبيني، کلماتˇ دؤجينˇ گۊدنˇ سر بأني اينˇ أدبي آرايئنˇ ويسين فرانسه أدبياتˇ مئن مؤنحصر به فرد هيسه. اي نويسا أندي گه بنويس-وانويسˇ مئن ديقت گۊد گه هر ولگ ˇ ره يک رۊز وخت نأ ؤ هي خاطر ئبه ني اۊنˇ آثار کم تئداد هيسه.

گۊستاو فلؤبر
Gustave-Flaubert2.jpg
Born گۊستاو فلؤبر
۱۲ دسامبر ۱۸۲۱
رۊان فرانسهˇ مئن
Citizenship فرانسه
Occupation نويسا ؤ رؤمان نيۊيس
Parent(s) آشیل-کلئوفاس فلوبر ؤ آن جاستین کارولین فلوبر
Signature
Flaubert's signature.png

اۊن وختي کيتاب نيويشت خۊ اؤتاق کارˇ مئن بؤلند صيد أمرأ خؤند تا وؤتˇ وزن ؤ ميزقؤن-ه بررسي بؤنه. فلؤبر ويشتر خۊ مادام بؤواري رؤمانˇ أمرأ مشهۊر ابؤ يؤ اي رؤمان يته جه بِيرین رؤمانان، جهان ˇ مئن شنأته وکته.

زيويش نؤمه[دچينواچين]

گۊستاو فلؤبر ۱۲ دسامبر ۱۸۲۱ رۊانˇ مئن چئه بؤبؤ، اۊن ˇ پئر پيجشک بؤ يؤ اۊن ˇ گۊد يته ويمارستانˇ ور خؤنه دأشتن هينˇ ره بؤ گه گۊستاو‌فلؤبر مؤرديمˇ ويمارئن ؤ مۊردن-ه دئه.گۊستاو فلؤبر مدرسهˇ مئن زيرنگ وچه بؤ ولي نظم ندأشت ؤ مدرسه تکليفؤنˇ نيويشتنˇ‌جا خۊ زمت-ه کيتاب خؤندنˇ ره خرج گۊد.

گۊستاو فلؤبر خۊ پئرˇ ايصرارˇ وأسي مجبۊر وکت بؤ گه حؤقۊق بؤخؤنه ۊلي ای رشته' أزأ دۊس ندأشت ؤ حؤقۊقˇ رأ بدأ ۊ چنته سفر خۊرتأوˇ را بؤشؤ يؤ هندئه خؤنه ور وأگردس. ايمه گۊستاو فلؤبر ˇ پئر بمۊرد ؤ اۊنˇ ايرث گۊستاو فلؤبر-ه برسه ؤ گۊستاو فلؤبر، اي پۊل-ه نويسا بؤؤنˇ ره خرج بؤگۊد.

گۊستاو فلؤبر سال ۱۸۵۱ مئن خۊ أوولي رؤمان-ه گه اۊن ˇ نؤم مادام بؤواري بؤ-يه مؤنتشرأ گۊد، اي رؤمان خئلي مأرۊفا بؤ يؤ اۊنˇ قؤرۊش خئلي پۊر بؤ تا جأئي گه اي کيتاب بئترين تاريخˇرؤمانانˇ

مئن جا دأره.

آثارؤن[دچينواچين]

  • احساساتˇ تربيت
  • سالامبو
  • سۊته قيصه
  • مادام بؤواري
  • و...

مرتبط وانويسؤن[دچينواچين]

سربس[دچينواچين]