گۊستاو فلؤبر

Wikipedia جي
پرش به ناوبری پرش به جستجو

گۊستاو فلؤبر (فرانسوي مئن: Gustave Flaubert) سال ۱۸۲۱ فرانسه رۊانˇ مئن به دۊنيا بۊمأ ؤ ۱۸۸۰ أني بمۊرده. يته تأئير گؤذار نيويشتنکس نۊزدهمي قرن، فرانسهˇ مئن بؤ که ويشتر أنه از پيله ترين رؤمان نۊيسان، غربˇ مئن به شؤمار هأورن. أنˇ نيويشتاري سبک واقع گرايانه هيسه. فلؤبرˇ ريزبيني، کلماتˇ دؤجينˇ گۊدنˇ سر بأني اينˇ أدبي آرايئنˇ ويسين فرانسه ادبياتˇ مئن مؤنحصر به فرد هيسه. أ نيويشتنکس أندي که بنويس-وانويسˇ مئن ديقت گۊد که هر ولگ ˇ ره يک رۊز وقت نأ ۊ به هي خاطرم أنˇ آثار کم تعداد هيسه.

گۊستاۊ فلۊبر
Gustave-Flaubert2.jpg
Born گۊستاۊ فلۊبر
۱۲ دسامبر ۱۸۲۱
رۊان فرانسهˇ مئن
Citizenship فرانسه
Occupation نيۊيشتنکس ؤ رؤمان نيۊيس
Parent(s) آشیل-کلئوفاس فلوبر ؤ آن جاستین کارولین فلوبر
Signature
Flaubert's signature.png

اۊن وقتي کيتاب نيويشت خۊ اؤتاق کارˇ مئن بؤلند صيدا امرأ خؤند تا وؤتˇ وزن ؤ آهنگ-ه بررسي بؤنه. فلؤبر ويشترى خۊ مادام بۊآري رؤمانˇ امرأ مشهۊرابؤ ۊ أ رؤمان ايته أز بهترین رؤمانهاىˇ جهان بشنأخته بؤسته.

زينديگي نۊمه[دچينواچين]

گۊستاۊ ۱۲ دسامبر ۱۸۲۱ رۊانˇ مئن چئه بؤبؤ،أنه پئر پزيشک بؤ ۊ أنه خؤنۊؤده يته بيمارستانˇ ور خؤنه دأشتن هي خاطرˇ وأسي بؤ کي گۊستاۊ مردۊمˇ بيمارئن ؤ مۊردنˇ دئه نأبؤ.گۊستاۊ مدرسهˇ مئن زيرنگ ۊچه بؤ ولي نظم ندأشت ؤ به جأي أنکي مرسه تکليفؤن وانيوسه خۊ زمتˇ کيتاب خؤندنˇ ره خرج گۊدˇنأيؤ.

گۊستاۊ خۊ پئرˇ ايصرارˇ وأسي مجبۊر بؤبۊسته بؤ کي حؤقۊق بؤخؤنه ۊلي أ ريشته' أسأ دۊس ندأشت ؤ حؤقۊقˇ رأ بدأ ۊ چنته سفر شرقˇ طرف بؤشؤ ؤ هأنده خؤنه ور وأگرس.پس از أنکي گۊستاؤˇ پئر بمۊرد أنه ايرث گۊستاۊˇ بأرسه ؤ گۊستاۊ،أ پۊلˇ ره نيۊيشتنکس بؤنˇ ره خرج بؤگۊد.

گۊستاۊ سال ۱۸۵۱ مئن خۊ أۊلي رؤمانˇ کي أنه نؤم مادام بۊاري بؤ ره مؤنتشرأگۊد،أ رؤمان خئلي معرۊف يؤبؤ ۊ أنه فؤرۊش خئلي زياد بؤ تا جأئي کي أ کيتاب بئترين رؤمانانˇ تأريخ مئن جيگا دأنه.

آثارؤن[دچينواچين]

  • احساساتˇ تربيت
  • سالامبۊ
  • سۊته قيصه
  • مادام بۊاري
  • و...

مرتبط وانويسؤن[دچينواچين]

سربس[دچينواچين]