پرش به محتوا

چارلز ديکنز

Wikipedia جي
چارلز ديکنز


چارلز جان هۊفام ديکنز (اينگيليسي مئن: Charles John Huffam Dickens) جه پيله ترين اينگيليسي نيويشتنکسان بؤ گه سال ۱۸۱۲ مئن به دۊنيا بۊمأ ؤ سال ۱۸۷۰ بمۊرده. چارلز ديکنز خۊ زيويش ٚ مئن خئلي محبۊبيت به دس بيأرده ؤ اۊن ٚ مأرۊف آثاران ٚ جي، دیوید کاپرفیلد، پيلا ناجئن، الیور تويست ؤ دۊ شأرˇ داستؤن-ه شأنئه نؤم بؤردن.

زينديگي نؤمه

[دچينواچين]

زأکي ؤ نؤجۊواني

[دچينواچين]

چارلز ۷ فوريه ۱۸۱۲ لندپؤرتˇ مئن چئه بۊبؤ، جان ديکنز اۊن ˇ پئر بؤ گ گٚري نيرۊ مئن کارگۊد، چارلزˇ پئر يته بئديکاري جؤر بيأرد ؤ اۊن ˇ کار جايي ئبه برسه کي مجبۊر بۊبؤ زيندان بۊشئه. چؤنگه چارلزˇ پئر زيندان بۊشؤبؤ مجبور بۊبؤ گه ۱۱ سالگي جي کار بؤنه، چارلز تا اۊ زمت گه پئر زيندان ˇ جي آزادا بۊن کار گود تا اۊنگه پئر آزادا بؤ يؤ چارلز بؤتۊنس هندئه مدرسه بۊشۊن.

رۊزنؤمه نيگاري ؤ ايجتيمائي کۊنشؤن

[دچينواچين]

چارلز مدرسه' گه تۊمؤنأ گۊد يته ويکالتي دفترˇ مئن کار هأگيت ؤ اۊيه کار گۊد زماتی دوأرس ؤ چارلز تصميم بگيت رۊزنؤمه نيگار وکه ؤ بۊبؤ، چارلز کم کمه خۊ علاقه' دؤمبال بؤشؤ يؤ علاوه بر رۊزنؤمهˇ مئن نيۊيشتن رؤمان نيۊيسئم سرأگيت ؤ اۊن‌ˇ رؤمانان خئلي مأروفا بؤن، ديويد کاپرفيلد، دۊ شأرˇ داستؤن، اليور تويست، کيريسمسˇ سؤرۊد ؤ پيلا ناجئن ٚ مۊسؤن.

ازديۊاج

[دچينواچين]

چارلز سال ۱۸۳۶ مئن کاترين هوگاتˇ أمرأ ازديۊاج بؤگؤد ؤ اۊشؤن، دأ ته زأک بيأردن. ولي ايمه کسن ٚ جي سيوا وکتن.

مۊردن

[دچينواچين]

چارلز خؤندنˇ تۊقامند‌ بؤ يؤ أندي گه کيتاب خؤند، شؤوؤن نۊخؤت ؤ خؤتن ˇ جا مطالعه گۊد، با اۊنگه پيجشکؤن اۊن-ه هؤشدار بدأن گه خأن ويشتر ايستراحت بؤني، چارلز گۊش ندأ ؤ خؤندن ئبه ايدامه دأ تا اۊنگه اۊن ٚ جؤن(جسم) ويش جه أندازه وأکت. چارلزˇ مۊردنˇ عيللت'ني ديلˇ سيکته بؤ.

تيندار ٚ وانويسؤن

[دچينواچين]