کوردی زبؤن

از Wikipedia
واز بکون به: گردسن، واموج

کوردی ایته گویشی زنجیره‌أ کی کوردؤن آسیای غرب میئن اون امره گب زئنن. کوردی هیندواوروپایی زبونونِ هیندوایرونی گروهِ شاخه جوزئه.

منابع[دچین‌واچین]

http://en.wikipedia.org/wiki/Kurdish_language