کؤنه نؤرس

Wikipedia جي
ايته نمۊنه کؤنه نؤرس ٚ جه، رۊني خط ٚ أمرأ

کؤنه نؤرس ايته جه جرمني زوانان، کلسيايي جرمني جرگه جه ايسه. أ زوان وایکينگان ٚ زمات ٚ مئن ايسکانديناوي ؤ وایکينگان ٚ مؤستعمره‌ئن ٚ دۊرۊن رائج بۊ. کؤنه نؤرس تا ميلادي ۱۳۰۰ سال زنده بۊ. أ زوان ميلادي هشتؤمي قرن ٚ مئن نيانؤرس ٚ جه متولد بۊبؤسته ؤ تا پانزدهؤمي قرن رائج بۊ.

کؤنه نؤرس سه ته لئجه دأشتي: خۊرتاوي کؤنه نؤرس، خۊرخۊسي کؤنه نؤرس ؤ کؤنه گۊتلندي. همه ته ايسکانديناوي زوانان ٚ پئر کؤنه نؤرس ايسه. أ زوانان ايسلندي، فارؤئي، نؤروژي، دانمارکي ؤ سۊئدي-أ شامل بد. أ زوانان ٚ گؤتنکسان تقريبا تاند همديگر زوان-أ بفأمد ؤ ايجايي گب بزند.

کؤنه نؤرس رۊني خط ٚ أمرأ نيويشته بؤستي ؤ مسيحيت ٚ آمؤن ٚ پسي أ خط لاتين ٚ أمرأ عوض-أ بؤسته.

سربس[دچينواچين]