چوکا

از Wikipedia
واز بکون به: گردسن، واموج
صنایع چوب و کاغذ ایران (چوکا) در سال 1352 در شش کیلومتری جاده رضوانشهر با تالش شروع و در سال 1357 افتتاح گردید.

ام مجتمع در سال 1357 ايدفه افتتاح آبه اما چون همزمان به با اوج گیری انقلاب و پیروزیه چئي چئي کار متوقف آبه.

بر اساس ايله قرارداد كي چئي شركت سازندنش دبسته به قرار به بع از ساسته و آموزش پرسنل اء كارخانه تحويل ايرانيمون بدرون ولي ام كارشون نكرده و با پپيروزي انقلاب ايرانشون ترك كرده. از سال 1361 كارخانه دوباره راه دگنسته ودر سال 1364 به سازمان صنايع ملي ايران واگذار به.

سال 1365 کار خانه به سه قسمته  اصلی تقسیم آبه صنایع چوب اسالم ، شرکت صنایع چوب و کاغذ ایران و شرکت جنگله شفارود.
سال 1380 شرکت چوکا به صورت سهام به چند گله ارگان و شركت واگذار آبه.

طراحیه کارخانه کاغذ چوکا ايله شركت كانادايي انجام دواء بو كي چئي نوم استدلر هرتز چئي دستگاهه نيز از کانادا ، امریکا، سوعد تامین آبن.

مواد اولیه چو کا ، چوب و کاغذ باطليه و علاوه بر چئي از سی نوع مواد شیمیایی ني ايستفاده ببي.