چوکا

Wikipedia جي
پرش به ناوبری پرش به جستجو

موجتمئعه صنایع چوب و کاغذ ایران (چوکا) در سال 1352 در شیش کیلومتریه جادیه ریضوانشهر با تالش شروع و در سال 1357 چاگوده ببوسته.

أ موجتمع در سال 1357 یکبار افتتاح ببوسته اما چون همزمان ببوسته با اوج گیری انقلاب و پیروزیه اونه کار متوقفه بوسته.

بر اساس قراردادی که با شرکت سازنده دوسته بود قرار بو او شرکت بعد از تماما بوستنه کارخانه و اموزش دان به کارگران و پرسنله داخلی اویه ترکه کونه و اویه فاده به موتخصصان داخلی. اما خارجئن بدون تحویل دان کارخانه خوشنه محل کارا ترکا گودید هانی ویسی کارخانه تا سال 1361 تقریبا تعطیل بو.

از سال 1361 از نو فعالتان برای راه اندازی اون شوروع ببوسته ودر سال 1364 کارخانه تحویل بدائید به سازمان صنایع ملی ایران . و از ئو سال بو که کار خانه بتانسته دروست حیسابی خو پا رو بئسه و سال به سال بخترا به.

در سال 1365 کار خانه به سه قسمته اصلی تقسیم ببوسته صنایع چوب اسالم ، شرکت صنایع چوب و کاغذ ایران وشرکت جنگله شفارود.

در اخرایه سال 1380 شرکت چوکا به صورت سهام در بومو و واگذار ببوسته به شرکتهای بزرگتره دیگه.

طراحیه کارخانه کاغذ چوکا بر عوهدیه ایته شرکت کانادایی بو به نامه استدلر هرتز ماشین الاته اونم از کشورهای کانادا ، امریکا،سوعد تامین ببوسته بو.

مواد اولیه اصلیه کارخانه چو کا ، چوب و کاغذ باطله ئیسه و علاوه بر اون از سی نوع مواد شیمیایی هم ئیستفاده به.