فريدۊن پۊررضا تک آهنگؤن

Wikipedia جي
(مسير عوضاؤدن پوررضا تک‌ترانه‌ئن أجي)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

أصلˇ مقاله: فريدۊن پۊررضا

Purrezä

فريدۊن پۊررضا، نزديکˇ نيم قرن گيلکي مۊسئقي مئن فعاليت بۊکۊده ؤ حۊدۊدˇ ۴۶۹ تا ترانه (فؤلکلؤر ؤ نافؤلکلؤر) اجرا بۊده دأنه ىا دۊواره-خاني ؤ دۊواره-ساجي بۊده. اي ميانه، ۲۸۰ تا ترانه' دۊواره تنظيم بۊده ؤ دۊوراه-خاني بۊده ؤ ۱۰۰ تا ترانه' خۊدش تنظيم بۊده{سربس خأنه امما ندأنه!}:

الف[دچينواچين]

 1. ابجی گولی
 2. آخ مرا به باغ بينداز
 3. اخ مه آرزوی آرزو
 4. ا درأ واکون باد بأيه
 5. آسيه خانم
 6. آلاله جان هلای لا
 7. الؤن چه وختِ خوتنه؟
 8. اؤنی بوشو بازار
 9. آواز گاره‌سری
 10. اون بدؤ بدؤ، مو بدؤ بدؤ
 11. اؤی مريم
 12. امان، خام بوشوم رشت
 13. اميرخان تی جولؤدار
 14. اوهؤی زاکؤن
 15. اوهؤی وره
 16. اهه بوگو
 17. اهه ورزا
 18. ای‌جور کی زندگی نه
 19. ای دونای دونای، نارنج دونی
 20. ای‌روز بوشوم کونوس‌کله
 21. ای وارون، ای وا

رون

 1. ای وی جؤنه ابجی

ب[دچينواچين]

 1. برنج مورواری دانه
 2. بزن چوپان
 3. بگردانأ برگدان
 4. بوشو شوبو
 5. بوگو بعله
 6. بهارای بهارای
 7. بهارک کال گندمی
 8. به بيشيم به خانه
 9. بيشيم تماشا بوکون
 10. بيگذرانين و بيگذرانين
 11. بی‌قرارم ای خدا
 12. بينيش مو تره بنالم


پ[دچينواچين]

پئره جان

پرچين

پشت‌کوهی

ت[دچينواچين]

تالان تالانه

تورنگ شيکار

تی خاطرِ ره

تی‌تی‌کو و تی‌تی


ج[دچينواچين]

جان بيه، ديل بيه، می عمر آخر

جانِ زن‌مار

جانِ گيلان

جان ليلی

جومعه‌روز آسمان ابری بوبؤ

جوانی

جوانمردی

جوون ديلمانی

چ[دچينواچين]

چين کونه ستاره

ح[دچينواچين]

حليمه

حوری

حيرون حيرونی


خ[دچينواچين]

خالا دختر

خوشکه‌بؤ دار


د[دچينواچين]

دختر چای‌کار

دختر شاليزار

دکفته‌يم، بکفته‌يم

دؤنی مو که‌ره خؤنم


ر[دچينواچين]

رعنا

رمش کنار

رمضانعلی

ز[دچينواچين]

زرنگيس تی برار می چاروداره

زرنگيس ديلمانی

زمان بوگذشته


س[دچينواچين]

سمن قاطر

سيا ابران

سياهکلی لاکؤی


ش[دچينواچين]

شاليزار

شکاربان

شوندَداری چيه تارزبداره

شيرين‌تر از جانی


متن عنوان[دچينواچين]

ص[دچينواچين]

صوبه عيدِ صوبه

ع[دچينواچين]

عروس خوش‌قدم

عروس‌کُلی

عزيز

عزيزنگاری (آواز)


ق[دچينواچين]

قدر می دوسته بدار

قشنگ يار


ک[دچينواچين]

کاس آقا

کاس برأر

کاشکی وارش نواره

کاغذنويس

کئخودا

کشکرت

کلاچ‌گيا، قارقار

کله خوک

کوتره کو

کورای شيم، بابا کورای شيم

کوکوتی‌تی

کی دانه فردا چی به


گ[دچينواچين]

گالشی

گالی‌پوش خانه

گدالی

گوشن دوخان

گولِ افتاب

گول اناری

گول انار

گول‌نازی جؤن

گول‌نسا

گولی جان

گيله‌لو

ل[دچينواچين]

لاجؤنِ هوا قشنگه

ليلا ويری، وختِ کاره

ليلی جان

ليلی ماری


م[دچينواچين]

مأرمی (محرمی)

ماری هلی آوِیْ

ماشين باری

ماه خانم

ماهيگير

مشتِ ميرزا

مو مرد گيلانم

ميدان واکونيد، ميدان پهلوانانِ ره

ميرزا

می گيلان

ن[دچينواچين]

نازبداشته

نأر آبخور

نوغاندار

نيل‌بزأ دسمال


و[دچينواچين]

وارش

ورزأ جان

وس‌ماری

ولگ‌ريزی


ه[دچينواچين]

هميشه بهار گيلان

هوا وارش واره

هوهو

هيبت

هيلؤی


ی[دچينواچين]

يه‌قل دوقل

يک‌ته بزأ مو گب نزأم


سربس[دچينواچين]