فريدۊن پۊررضا تک آهنگؤن

Wikipedia جي
فریدون پوررضا

فريدۊن پۊررضا، نزديکˇ نيم قرن گيلکي مۊسئقي مئن فعاليت بۊکۊده ؤ حۊدۊدˇ ۴۶۹ تا ترانه (فؤلکلؤر ؤ نافؤلکلؤر) اجرا بۊده دأنه ىا دۊواره-خاني ؤ دۊواره-ساجي بۊده. اي ميانه، ۲۸۰ تا ترانه' دۊواره تنظيم بۊده ؤ دۊوراه-خاني بۊده ؤ ۱۰۰ تا ترانه' خۊدش تنظيم بۊده

الف[دچينواچين]

 • آخ مرا به باغ بینداز
 • آرزو
 • آسیه خانم
 • آفتاب دتابه (اجرای تلفیقی سیا ابران و هیلوی)
 • آلاله جان
 • آها ورزا
 • آواز آشنایی
 • آواز انارِی
 • آواز بوشوی پیغام بدای..
 • آواز متاع کهنه
 • آواز پس از باران
 • آواز کاکل حنایی
 • آی دونای دونای نارنج دونای
 • اتل متل توتوله
 • الونی بوشو بازار
 • امان خوام بوشوم رشت (لیلی کو دیاره)
 • امیر خان تی جلو دار
 • اهه بوگو
 • اهوی زاکون
 • اهوی وره
 • اوی مریم

ب[دچينواچين]

 • برنج مورواری بارده
 • بهارای ده بهارای یار
 • بهارکه کال گندمه
 • بوشو بوشو
 • بوگو بعله
 • بگردان بگردانه
 • بی قرارم ای خودا
 • بیه مهربان بوبو

پ[دچينواچين]

 • پئری جان
 • پاپوی
 • پرچین
 • پریشان
 • پشت کوهی
 • پیشکش عروس

ت[دچينواچين]

 • تازه بهار
 • تالان تالانه
 • تنهایی
 • تورنگ شکار
 • تی تی
 • تی جی دورم لیلی

ج[دچينواچين]

 • جان بیه ، دیل بیه ، مي عمر آخر بيه
 • جان زن مار
 • جان لیلی
 • جان گیلان
 • جوانمردی
 • جوانی
 • جوما روز
 • جوون دیلمونی

چ[دچينواچين]

 • چوپان
 • چین کونه ستاره

ح[دچينواچين]

 • حليمه
 • حوری
 • حیرون حیرونه

خ[دچينواچين]

 • خالا دوختر
 • خان بامو
 • خروسخوان
 • خواستگاری
 • خورما خورمای
 • خوشکا بو دار

د[دچينواچين]

 • دختر شالیزار
 • دختر چایی کار
 • دختر کئخودا
 • دونی آخر وا چی بون
 • دونی مو که ره خونم

ر[دچينواچين]

 • رعنا
 • رمش کنار
 • رمضانعلی
 • روجا
 • روخانه

ز[دچينواچين]

 • زرنگیس
 • زندگی دواره

س[دچينواچين]

 • سبزه قبا
 • سمن قاطر
 • سیا ابران
 • سیاهکلی لاکوی

ش[دچينواچين]

 • شونده داره
 • شکاربان
 • شکرانه
 • شیر فروش
 • شیرین تر از جانی

ص[دچينواچين]

 • صبح عيد

ع[دچينواچين]

 • عروس خوش قدم
 • عروس گوله
 • عشوه بهار

ق[دچينواچين]

 • قدر می دوستی بدار

ک[دچينواچين]

 • کئخودا
 • کاس آقا
 • کاس برار
 • کاغذ نویس
 • کشتی گیر
 • کشکرت
 • کله خوک
 • کوتر کوه
 • کوراشیم
 • کولی
 • کونوس کله
 • کی دانه فردا چی به

گ[دچينواچين]

 • گالشی
 • گالیپوشی خانه
 • گاره سری
 • گدا علی
 • گلبانگ رهایی
 • گول آفتاب
 • گول بامو یار نامو
 • گول دره اَ باغا
 • گول نساء
 • گول نساء یار یار
 • گولناز
 • گوله نازای
 • گولی جان
 • گیلان
 • گیله لو
 • گیله مرد

ل[دچينواچين]

 • لاجون كولى
 • لاجون هوا قشنگه
 • ليلا ویری وقته کارای
 • لیلی جان

م[دچينواچين]

 • مار بمرده
 • ماشین باری
 • ماه خانم
 • ماهیگیر
 • مبارک باد
 • محرمی
 • مرغابی شکار
 • مشت میرزا
 • مو افشانه
 • می اهو آهو
 • می ایران
 • می دیل قرار ناره
 • می گیلان
 • میرزا کوچک خان

ن[دچينواچين]

 • ناز بداشته
 • نر آبخور و هیلوی
 • نرگس
 • نوروز نو سال
 • نوغاندار
 • نی لبک چوپان

و[دچينواچين]

 • وارش
 • ورزه جون
 • وس ماری

ه[دچينواچين]

 • هالی آوى
 • همیشه بهاره گیلان
 • هو هو
 • هیبت

ی[دچينواچين]

 • یار شیرین زبان
 • یک ته بزا مو گب نزام
 • یه قل دو قل

سربس[دچينواچين]