مارگؤ رابي

Wikipedia جي
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مارگؤ رابي
Margot Robbie (28129125629).jpg
Born مارگؤ اليس رابي
بزارۊج ۲ ژوئیه ۱۹۹۰
دالبي، کۊئينزلند، اؤستراليا
Residence لؤس آنجلس، کالیفؤرنيا، آمريکا ايجؤنأبؤ ايالتؤن
Citizenship اؤستراليا
Occupation بازيگر، تهیه بۊکۊنکس
Years active ۲۰۰۸-هسأ
Partner(s) تام أکرلي
Parent(s) سأري کسلر، دۊگ رابي

مارگؤ اليس رابي (اينگيليسي زوؤن أجي: Margot Elise Robbie)، (بزارۊج ۲ جۊلای ۱۹۹۰)، ايته اؤستراليايي بازیگر ۊ تهیه بۊکۊنکس ايسه. جه أ بازيگرˇ مأرۊفˇ فئلمان شأ به درباره زمات، وال استريتˇ ورگ، تمرکؤز، تارزانˇ أفسانه، انتحارˇ جرگه، مؤ تؤنيا ايسم ؤ ايته زمات هاليوۊدˇ مئن ايشاره کۊدن. ۲۰۱۷ سالˇ دۊرۊن، تاىمˇ مجله مارگؤ رابي ايته جه ۱۰۰ ته تاثير گۊذارˇ کسان دۊنىا مئن معرفي بۊکۊده ؤ ۲۰۱۹ سالˇ مئن ني اۊنˇ نام زناکان بازيگري کي ويشتر جه باخي بازيگران درآوريدي ليست دۊرۊن قرار بيگيته.

زيوشˇ أوائل[دچينواچين]

مارگؤ اليس رابي ۲ جۊلای ۱۹۹۰ دۊرۊن، دالبي شأرˇ مئن جه کۊئينزلندˇ ايالت ؤ اؤستراليا کشور، ايته اسکاتلندي خانواده دۊرۊن به دۊنىا بامؤ. اۊنˇ مار سأري کِسلر نام دٚره کي فيزيؤتراپ ايسه ؤ اۊنˇ پئر ني دۊگ رابي ايسه کی مزرعه دار بۊ. مارگؤ دۊ ته برار به نامان لکلن ؤ کامرؤن ؤ ايته خاخۊر ني به نام آنيا دٚره.[۱] مارگؤ خۊ زاکي زمات ويشتر خۊ ماري پيله پئر ؤ پيله مار ورجأ ؤ خۊ مار ؤ برار خاخۊر أمرأ بۊگذرانه[۲] ؤ اۊنˇ پئر زياد اۊشانˇ أمرأ صميمي نۊبۊ. مارگؤ خۊ نؤجواني زماتˇ مئن مختلف حرفه'ن؛ منشي گري، خرده فرۊشي ؤ ساندويچ فرۊشي مترؤ دۊرۊن مأنستن تجربه بۊکۊده. مارگؤ سامرستˇ کالجˇ مئن نمایشنامه نيويسي بامۊخته ؤ بعد تۊمامه کۊدن خۊ تحصيل ؤ وختي کي ۱۷ سال دأشتي تصميم بيگيته به ملبؤرنˇ شأر بشه تا بازيگري کي اۊنˇ مؤرد علاقه حرفه بۊ دۊمبال بۊکۊنه.

هۊنري زيوش[دچينواچين]

۲۰۰۷-۲۰۱۲: هۊنري فعاليتˇ أوائل[دچينواچين]

شأ گۊتن کي رابي خۊ بازيگري حرفه جه ۲۰۰۷ سال شرۊع بۊکۊده چؤن هۊ سالˇ مئن مارگؤ دۊ ته فئلم، آى.سي.ىۊ. (.I.C.U) ؤ Vigilante وأسي تست بدا ؤ آى. سي. ىۊ. فئلمˇ کارگردان تحت تأثير اۊنˇ اجرا ؤ استعداد قرار بيگيته ؤ مارگؤ با أنکي هئچ مۊديربرنامه ؤ معرفي نأشتي بتانسته خۊ أولي حرفه‌اي قرارداد دٚوٚده. مارگؤ ۲۰۰۸ سال دۊرۊن سۊ ته سرىال پرنسس فيل (The Elephant Princess)، شأرˇ قتل (City Homicide) ؤ وارسي گۊدن ماىلز بارلؤ أمرأ (Review with Myles Barlow) چند ته مئمانˇ نقش بازي بۊکۊده. مارگؤ جه ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰ سال، همسایه'ن (Neighbors) مئن کي ايته اؤستراليايي سرىال ايسه دؤنا فريدمنˇ نقشˇ أمرأ حضۊر بيافته کي أ کاراکتر قرار بۊ ايته ىا دۊته قسمتˇ مئن حضۊر بداره ؤ موقتي ببه أما أ سرىالˇ عوامل، مردۊمˇ استقبال ؤ مارگؤ خۊرۊم بازي وأسي اۊنˇ حضۊر جه موقتي به داىمي تغيير بداييد. مارگؤ دؤنا فريدمنˇ نقش بازي وأسي (Logie Awards) جه دۊ ته جائزه کانديد ني بۊبؤسته. ۲۰۱۱ سالˇ مئن مارگؤ گب زئن شيمي نسل جه (Talkin' 'Bout Your Generation) ؤ پن ام (Pan Am) کۊچي سرىالˇ مئن لؤرا کامرؤنˇ نقش ايفا بۊکۊده.

۲۰۱۳-۲۰۱۶: پيشرفت[دچينواچين]

۲۰۱۳ سال مئن رابي بتانسته أول بار ايته سينمايي فئلمˇ دۊرۊن کي اۊنˇ نام درباره زمات (About Time) ايسه شارلؤتˇ نقش فگيره ؤ دؤنل گليسن، رىچل مک‌آدامز، بيل ناى و تام هالندر أمرأ همبازی ببه. شأ أ فئلم ايته بلته مارگؤ ره اۊنˇ شؤن هالي‌وۊدˇ مئن بدأنيم.

مارگؤ رابي ۲۰۱۳، سامرستˇ مئن

هأتؤ ني هۊ سالˇ مئن رابي وال استريتˇ ورگ (The Wolf of Wall Street) مئن کي ايته فئلم مارتين اسکؤرسيزي جه ایسه بتانسته ناؤمي لاپاگليا نقش فگيره. رابي أ فئلمˇ مئن سينما پيله کسان أمرأ؛ لئؤناردؤ دي کاپریؤ، جؤنا هيل، جان دۊجاردن، رابرت راینر، کاىل چندلر ؤ متيؤ مک‌کانهي مأنستن همبازی بۊبؤسته. أ فئلم باعث بۊبؤسته مارگؤ پۊر مأرۊف ببه ؤ بختر نقشان ؤ مۊهم فئلمان ره اۊنه بخاييد ؤ شأ گۊتن کي وال استريتˇ ورگ جه مارگؤ بخترين فئلمان ايسه. مارگؤ، شارلؤتˇ نقشˇ وأسي MTV Movie جائزه گيتن ره ني کانديد بۊبؤسته. ۲۰۱۴ سالˇ مئن خۊ فئلم چاکۊني شرکت کي اۊنˇ نام (LuckyChap Entertainment) ايسه تأسيس بۊکۊده. جه فئلماني کي أ شرکت تهيه بۊکۊده ؤ مارگؤ ني اۊشانˇ مئن حضۊر بيافته شأ به مؤ تؤنيا ايسم، ترمينال ؤ رؤىايي سامان ايشاره کۊدن. مارگؤ دۊ سال جه سينما دۊر بۊ تا أنکي ۲۰۱۵ سالˇ مئن زي زکريا مأنستن (Z for Zachariah) أمرأ کي ايته علمي-تخىلي درام ايسه دۊوارده واگردسته و چۊأتل اجيؤفؤر ؤ کريس پاىنˇ أمرأ همبازي بۊبؤسته. منتقدان أ فئلم جه استقبال بۊکۊديد ؤ مارگؤ رابي جه، أن بردنˇ نقش بازي کۊدن واسي پۊر تمجيد بۊبؤسته.

مارگؤ سۊ ته دِه فئلمˇ مئن ني حضۊر بيافته بۊ کي هۊ ۲۰۱۵ سالˇ مئن اکران بؤستن دۊبۊ. تمرکؤز (Focus) کي اۊنˇ مئن ويل اسميتˇ أمرأ همبازي بۊبؤسته، فرانسوي سۊئيت (Suite Française) کي أ فئلمˇ مئن مئمانˇ بازيگر بۊ ؤ پيله رکۊد (The Big Short) آدام مک‌کي کارگرداني أمرأ.

مارگؤ رابي ۲۰۱۵ سالˇ مئن

مارگؤ ۲۰۱۶ سالˇ مئن سۊ ته فئلم ويسکي تانگؤ فاکسترا (Whiskey Tango Foxtrot)، تارزانˇ أفسانه (The Legend of Tarzan) کي اۊنˇ مئن مارگؤ ألکساندر اسکاشگؤرد، سأمۊئل ال. جکسؤن، کريستؤف والتس، جایمن هانسۊ ؤ جيم برؤدبنتˇ أمرأ همبازي بۊبؤسته ؤ انتحارˇ جرگه (Suicide Squad) مئن ني جرد لتؤ ؤ ويل اسميت ؤ کارا دلوينˇ أمرأ بازي بۊکۊده. جؤز ويسکي تانگؤ فاکسترا، راجع به باخي دۊته فئلمان با أنکي پۊر مأرۊفˇ بازيگر دأشتي منتقدانˇ نظر منفي بۊ ولي مردۊم مخصۊصا انتحارˇ جرگه فئلم جه کي ايته جه دي-سي کاميکسˇ فئلمان ايسه ؤ مارگؤ هارلي کۊئينˇ نقشˇ أمرأ اۊنˇ مئن حضۊر بدأشته پۊر استقبال بۊکۊديد ؤ هأن باعث بۊبؤسته کي دۊوؤمي نۊسخه أ فئلم جه شکاري پرزنان (Birds of prey) نام أمرأ ۲۰۲۰ سالˇ مئن بۊرين بایه.

۲۰۱۷-هسأ: جهاني محبۊبيت[دچينواچين]

رابي ۲۰۱۷ سالˇ مئن خداحافظ کريستؤفر رابين (Goodbye Christopher Robin) ؤ مؤ تؤنيا ايسم (I, Tonya) فئلمانˇ مئن بازي بۊکۊده. مارگؤ أ فئلمˇ مئن تؤنيا هاردينگˇ نقش کي أ فئلمˇ أصلي کاراکتر ايسه بازي بۊکۊده ؤ مک‌کنا گریس، سباستين استن، أليسن جني، جۊليان نيکلسؤن، کىتلين کارور، بؤجانا نؤواکؤويچ، پائؤل والتر هؤسر، بابي کاناوله و دن تریانديفلؤ جه اۊنˇ همبازيان ايسن. أ فيلم ايته سيأ کؤمدي ايسه ؤ اۊنˇ داستان جه تؤنيا هاردينگˇ واقعي زيوشنامه بيگيته بۊبؤسته کي ايته آمریکايي مأرۊفˇ اسکیت باز ميلادي دهه ۹۰ مئن بۊ. مارگؤ رابي خۊ أ نقشˇ وأسي ايته اؤسکارˇ جائزه کانديد بۊبؤسته. أ اؤستراليايي بازيگر ۲۰۱۹ سال مئن ايته زمات هاليوۊد مئن (Once Upon a Time in Hollywood) کي ايته جه کؤئنتين تارانتينؤ أثران ايسه شارؤن تىتˇ نقش أمرأ ظاهر بۊبؤسته لئؤناردؤ دي‌کاپريؤ، برد پيت، آل پاچينؤ، تيمؤتي اؤليفانت، اميل هرش، مارگارت کۊالي، آستين باتلر، داکؤتا فانينگ ؤ برۊس درن جه اۊنˇ همبازيان أ فئلمˇ مئن ايسن. تارانتينؤ فئلم، منتقدانˇ تحسينˇ أمرأ مواجه بۊبؤسته ؤ چندين اؤسکارˇ جائزه ره ۲۰۲۰ˇ اؤسکارˇ مئن کانديد بۊبؤسته. [۳] مارگؤ رابي هأ سال بامب‌شل (Bombshell) فئلمˇ مئن ني کاىلا پاسپيسيلˇ نقش اجرا بۊکۊده ؤ بخترين مکملˇ بازيگر شناخته بۊبؤسته. بامب‌شلˇ کارگردان، جی رؤچ ايسه ؤ جه أ فئلمˇ بازيگران شأ به شارليز ترؤن، نيکؤل کيدمن، جان لیسگؤ، کیت مک‌کينؤن، أليسن جني، آليس آیو ؤ نازنين بنیادي ايشاره کۊدن.

خۊصۊصي زيوش[دچينواچين]

رابي تام أکرلي[۴] کي اۊ زمات کارگردانˇ دستیار بۊ، ۲۰۱۴ سالˇ مئن فرانسوي سۊئيتˇ فئلمˇ دۊرۊن بيده ؤ اۊنˇ أمرأ آشنا بۊبؤسته.[۵][۶][۷] أ زؤج ۲۰۱۶ دسامبرˇ مئن اؤستراليا نيۊ ساؤت ولزˇ مئن ايته خۊصۊصي مراسمˇ دۊرۊن ازدواج بۊکۊديد[۸] ؤ هسأ آمريکا لؤس آنجلسˇ مئن ايجائي زيويدي.[۹]

۲۰۱۶ سالˇ مئن کالوين کلىنˇ برند (Calvin Klein) اعلام بۊکۊده کي مارگؤ رابي قرار ايسه Deep Euphoria عطر وأسي به عنوان تبليغاتي ديم فعاليت بۊکۊنه. هأتؤ ني ۲۰۱۷ سالˇ دۊرۊن مارگؤ نىسانˇ شرکتˇ مئن برقي اۊتۊلان ره بازاریابي کۊدي. رابي ۲۰۱۸ سالˇ مئن شنلˇ برندˇ سفير انتخاب بۊبؤسته کي ايته جه مؤدˇ دۊنیا لۊکسˇ برندان ايسه.

فئلم شناسي[دچينواچين]

مارگؤ رابي تاتايي گيتن ايته زمات هاليوۊدˇ مئنˇ فئلمˇ وأسي
فئلمˇ نام سال نقش وٚرٚک
Vigilante ۲۰۰۸ کسندرا
آى.سي.ىۊ ۲۰۰۹ تريستان واترز
درباره زمات ۲۰۱۳ شارلؤت
وال استريتˇ ورگ ۲۰۱۳ ناؤمي لاپاگليا
تمرکؤز ۲۰۱۵ جس برت
زي زکريا مأنستن ۲۰۱۵ أن باردن
فرانسوي سۊئيت ۲۰۱۵ سلین
پيله رکۊد ۲۰۱۵ خۊدۊش گۊلازي حضۊر
ويسکي تانگؤ فاکسترات ۲۰۱۶ تانيا
تارزانˇ أفسانه ۲۰۱۶ جىن پؤرتر
انتحارˇ جرگه ۲۰۱۶ هارلي کۊئين
خداحافظ کريستؤفر رابين ۲۰۱۷ دافنه د شلينکؤرت
مؤ تؤنيا ايسم ۲۰۱۷ تؤنيا هاردينگ فئلمˇ تهيه بۊکۊنکس ني ايسه
هۊشه پيتر ۲۰۱۸ فلاپسي صدا نهأن راوي ني بۊ
ترمينال ۲۰۱۸ أني فئلمˇ تهيه بۊکۊنکس ني ايسه
ماري اسکاتلندˇ ملکه ۲۰۱۸ اينگيليسˇ أولي اليزابت
رؤىايي سامان ۲۰۱۹ أليسن ولز فئلمˇ تهيه بۊکۊنکس ني ايسه
ايته زمات هاليوۊدˇ مئن ۲۰۱۹ شارؤن تىت
بامب‌شل ۲۰۱۹ کاىلا پاسپيسيل
شکاري پرزنان ۲۰۲۰ هارلي کۊئين
هۊشه پيتر ۲: فراري ۲۰۲۰ فلاپسي صدا نهأن
انتحارˇ جرگه ۲ ۲۰۲۱ هارلي کۊئينتلويزيؤن[دچينواچين]

نام سال نقش وٚرٚک
وارسي گۊدن ماىلز بارلؤ أمرأ ۲۰۰۸ کِلي
پرنسس فيل ۲۰۰۸ جۊليت دۊ ته قسمت
شأرˇ قتل ۲۰۰۸ کىتلين برنتفؤرد
همساىه'ن ۲۰۱۱–۲۰۰۸ دؤنا فريدمن
گب زئن شيمي نسل جه ۲۰۰۹ خۊدۊش برنامه مئمان
پن ام ۲۰۱۲–۲۰۱۱ لائؤرا کامرؤن أصلي نقش
همساىه'ن ۲۰۱۵ خۊدۊش مۊستند
تأخت گاز ۲۰۱۵ خۊدۊش سری ۲۲ قسمت ۴
شمبه شؤ زنده پخش ۲۰۱۶ برنامه ميزبان

سربس[دچينواچين]

  1. National Youth Week: 28 March – 5 April http://www.missingpersons.gov.au/awareness/campaigns/youth-week.aspx |date=20091016085411 }}
  2. https://www.vanityfair.it/people/mondo/15/02/13/festival-sanremo-2015-ospiti-margot-robbie-chi-e-leonardo-dicaprio-foto%7Ctitolo=Sanremo 2015, chi è Margot Robbie?|data=13 febbraio 2015|accesso=22 agosto 2016|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20160829032845/http://m.vanityfair.it/people/mondo/15/02/13/festival-sanremo-2015-ospiti-margot-robbie-chi-e-leonardo-dicaprio-foto%7Cdataarchivio=29 agosto 2016|urlmorto=no}}
  3. https://deadline.com/2018/04/harley-quinn-margot-robbie-cathy-yan-birds-of-prey-warner-bros-dc-entertainment-bat-girl-christina-hodson-1202365866/%7Cزبان=en-US%7Cتاریخ بازبینی=2018-04-27}}
  4. https://www.vogue.com/article/margot-robbie-june-cover-wolf-of-wall-street-jane-legend-of-tarzan%7Ctitolo=Tarzan’s Margot Robbie on Why She’s No Damsel in Distress|cognome=Piggott|nome=Jonathan Van Meter, Mert Alas And Marcus|lingua=en|accesso=23 settembre 2016|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20160918170843/http://www.vogue.com/13435036/margot-robbie-june-cover-wolf-of-wall-street-jane-legend-of-tarzan/%7Cdataarchivio=18 settembre 2016|urlmorto=no}}
  5. https://www.harpersbazaar.com/uk/fashion/fashion-news/news/a33706/margot-robbie-is-bazaars-april-cover-star/%7Ctitolo=Bazaar Archive: Margot Robbie|data=3 agosto 2016|accesso=23 settembre 2016|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20160924112515/http://www.harpersbazaar.co.uk/fashion/fashion-news/news/a33706/margot-robbie-is-bazaars-april-cover-star/%7Cdataarchivio=24 settembre 2016|urlmorto=no}}
  6. http://www.eonline.com/uk/news/573971/margot-robbie-plants-a-fat-kiss-on-new-boyfriend-tom-ackerley-see-the-sweet-pics%7Ctitolo=Margot Robbie Plants a Fat Kiss on New Boyfriend Tom Ackerley—See the Sweet Pics!|lingua=en|accesso=23 settembre 2016|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20160915200412/http://www.eonline.com/uk/news/573971/margot-robbie-plants-a-fat-kiss-on-new-boyfriend-tom-ackerley-see-the-sweet-pics%7Cdataarchivio=15 settembre 2016|urlmorto=no}}
  7. https://www.couriermail.com.au/news/queensland/margot-robbie-confirms-relationship-with-tom-ackerly-still-going-strong/news-story/473ff60fee700dcb598f03eb98b3bd47%7Ctitolo=Is Margot keeping it together?|accesso=23 settembre 2016|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20160916170549/http://www.couriermail.com.au/entertainment/confidential/margot-robbie-confirms-relationship-with-tom-ackerly-still-going-strong/news-story/473ff60fee700dcb598f03eb98b3bd47%7Cdataarchivio=16 settembre 2016|urlmorto=no}}
  8. https://people.com/movies/margot-robbie-maries-tom-ackerley-reports/%7Ctitolo=Margot Robbie Marries Tom Ackerley in Secret Wedding Ceremony: Reports|pubblicazione=PEOPLE.com|data=19 dicembre 2016|accesso=20 dicembre 2016|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20161219201936/http://people.com/movies/margot-robbie-maries-tom-ackerley-reports/%7Cdataarchivio=19 dicembre 2016|urlmorto=no}}
  9. Margot Robbie confirms she has married Tom Ackerley with ring snap... as first photos from couple's top secret Byron Bay wedding emerge