عضدالدؤلهٔ ديلمي

Wikipedia جي


آل بويه مئن علی بويه و حسن بويه و احمد بويه پسی، فناخسرو ملقب به عضدالدوله (حسن ِ زاک) معروف و مقتدر بو. عضدالدوله زمات بو کی شيراز مئن عضدی کيتابخانه و عضدی فيلخانه بساته بوبؤ. کُر ِ روخان ِ سر بندامير بساته بوبؤ. محمد زکريای رازی توصيه واسی، بغداد مئن عضدی بيمارستان بساته بوبؤ. عضدالدوله بمورده پسی، آل بويه اقتدار نی کم‌کمِیْ کمأ بو.