پرش به محتوا

ستاره

Wikipedia جي
خۊر ٚ تاتايي کي خۊري منظۊمه پيله ستاره ايسه

ستاره یته کؤروي آسماني شیء هیسه که پلاسما جي چاگۊده بؤبه ؤ جاذبه جي خۊ انسجامه دأره. نزیکترین ستاره زيمي جي خۊر هیسه. دئباخي ستاره‌ئن دۊر دؤبؤ را وأسي شؤو ٚ آسمان ٚ دل یته رؤشن ٚ نۊقطه مۊسان دیئه بۊنن.

یته ستاره اتمی همجۊشی وأسي که اۊن ٚ مرکز ٚ دل اتفاق دکنه، سۊ تؤلید کۊنه ؤ وژ وژ زنه. یته أتؤمي همجۊشي مئن یته هیدرؤژن هليؤم-ه تبدیل بۊنه ؤ اي تبدیل بؤؤن ٚ سر نۊر ؤ گرما تؤلید بۊنه. ستاره‌ئن ٚ مرکز ٚ دل هیدرؤژن ٚ أتؤمان ٚ سر فشار أندي زیاد هیسه گه هیدرؤژن تاوسه مننه ؤ دۊتته هیدرؤژن کسنه جۊش خؤرن تا اۊشاني مقاومت ویشترابۊن.

ستاره‌ئن تا زمتی گه اۊشاني مرکز ٚ دل هیدرؤژن دؤبۊن، زنده هیسن ؤ نۊر ؤ گرما تؤلید کۊنن. ستاره‌أني هیدرؤژن ٚ تۊمانابؤ پسي ؤ سنگین ٚ عناصر ٚ شکل بگیته پسي، ستاره یته انفجار جي میرنه. اي انفجار علمي سربسان ٚ مئن معرۊف هیسه سۊپر نؤوا.

سربس[دچينواچين]