سامتئر قلا

Wikipedia جي
هسا سامتئر قلا ، چارلتون بندر مئن

سامتئر قلا (اینگلیسی:Fort Sumter) ایتا سنگ بتاشته دریایی کله بست ایسه چارلتون بندر مئن ، نسایی كارؤلينا دورون. اَ قلا آوازه واگرده به آمریکا داخلی جنگ مئن کی مؤتلفه حشرومایه دار (نساییئن) ، سامتئر قلا جنگ مئن اویه فوتورکستید و بِتنستید قلایه تسخیر بوکونید و آمریکا (کلسیاییئن) خلابرانه قلا جه بیرونا کونید.

اَ قلا نام فگیفته بوبوسته جه ژنرال توماس سامتئر کی انقلابˇ جنگ دورون ایتا گولاز مرداک بو. و سال 1966 اَ قلا نام، آمریکا ملی فهرست مئن ایتا تاریخی جیگا و ملی اثر ثبت بوبوسته. سامتئر قلا ایتا جه قلایانی ایسه کی بعد جنگ 1812 ، آمریکا نسایی ایالتان مئن کرا چکوده بوستی و سال 1842 آمادا بوسته. [۱]

جیر بنیویشته[دچينواچين]

  1. فگیفته بوبوسته جه اینگلیسی ویکی پدیا