پرش به محتوا

زنأکؤنˇ بین‌المللي رۊز

Wikipedia جي
Frauentag 1914 Heraus mit dem Frauenwahlrecht.jpg
زناکؤنˇ بین‌المللي رۊزˇ آلماني پۊستر ۱۹۱۴ مارس ما ۸

زنأکؤنˇ بین‌المللي رۊز گه دأميشکؤن کارگر زنأکؤنˇ بین‌المللي رۊز دۊخؤندن رۊزي ايسه گه هر سال مارس ما ۸ زنأکؤنˇ ويسين دۊنيا ميئن پۊر پۊر سۊر ؤ جشن گينن. اي رۊزˇ مراسمؤنˇ تمرکۊز زنأکؤنˇ حۊقۊقˇ جي دفاع گۊدن ؤ قدردؤني ؤ عشق به زن ؤ مؤعرفيˇ ايشؤنˇ به دس بأرده'ن ؤ فعاليتؤن؛ ايقتصادي ؤ سياسي ؤ ايجتماعي زمينه'نˇ ميئن ايسه.[۱]

اي رۊز أول سر به عۊنوان يته سؤسياليستي سياسي رۊيداد؛ آمريکا ؤ آلمان ؤ خۊرتؤيي اۊرۊپا سؤسياليستي حئزبؤنˇ ميئن سرأيته. أمما ده کم-کمى فرهنگؤنˇ ميئن جادکته.[۲][۳] اي رۊز بعضي منطقه'نˇ ميئن خۊ سياسي رنگ ؤ بؤ چيکأدأ ؤ به يته مۊناسبت مردأکؤنˇ ويسين تبديلأ بؤ گه خۊشؤنˇ عشقه زنأکؤنه نۊشؤن بدن ؤ تلفيقي بۊبؤ ؤ مأرˇ رۊز ؤ ولنتاينˇ رۊزˇ جي. بااينحال ديگري منطقه'نˇ ميئن، اۊ سياسي أصل ؤ اۊ حۊقۊقي بشري زمينه گه ايجؤنأبۊ مللˇ سازمان تعيين بؤده قۊوتˇ أمرأ ايجرا بۊنه ؤ زنأکؤنˇ مۊبارزاتˇ جي دۊنيا ميئن شناق به أرمغان أبئنه. مللˇ سازمانأني ۱۹۷۷ سالˇ جي اي رۊزه به عۊنوانˇ "زنأکؤنˇ حۊقۊقˇ رۊز ؤ بين المللي صۊلح" به رسميت شناسنه.

شؤخۊس گۊل يا أبريشمˇ گۊل، ايتاليا ؤ رۊسیه ميئن زنأکؤنˇ جشنˇ رۊزˇ نماد ايسه.[۴] نۊقره-اي آکاسيا هم اي رۊزˇ نۊشؤن ايسه.

أولي مراسم ۱۹۰۹ سالˇ ميئن به عۊنوان يته سؤسياليستي سياسي رۊيداد برگۊزارأبؤ. اي مراسم حاصلˇ تلفيقˇ چندته کشورˇ فرهنگ ؤ خؤصۊصن خۊرتؤ بۊلۊکˇ اۊرۊپايي کشورؤن بۊ.[۵] اي رۊزه ۱۹۱۷ سالˇ ميئن شؤروري يته ملي مؤناسبت اعلام بؤده ؤ اين دئباخي همساده کشورؤنه سرايت بؤده. ألنى خيلي أز خۊرتؤيي کشورؤن اي رۊزه جشن گينن.

گالري[دچينواچين]

سربس[دچينواچين]

  1. "UN WomenWatch: International Women's Day – History".
  2. Temma Kaplan, "On the Socialist Origins of International Women's Day", Feminist Studies, 11/1 (Spring, 1985)
  3. History of International Women's Day، United Nations.
  4. Women's day in Italy | Italy
  5. Rochelle Goldberg Ruthchild, "From West to East: International Women’s Day, the First Decade”, Aspasia: The International Yearbook of Central, Eastern, and Southeastern European Women's and Gender History, vol. 6 (2012): 1-24.