زلزله رودبار

Wikipedia جي
بوؤز: گردسن، وامج

نیمه شبه 31 خرداد سال 69 بو یک دفایی زمین با 7/4درجه در میقیاسه ریشتر یلرزه در بامو.یهو بیش از یک صد هیزارتا خانه یأ اون صابانه سر خرابا گوده و جأن دهها هیزار نفرا از کوچی زای بیگیفته تا پیر زنای و پیر مردای بیگیفته.

أ زلزله در عرض چند ثانیه 2100 کیلومتر مربع که روهمرفته 27 تا شهرو 1871 تا دیهات بو از بین ببرده.

شایدام اگر بازار داغ تماشای فوتبال جام جهانی1990 نأبو تعداد کوشتگان أ زلزله خیلی بیشترا بوستی.

در زمان وقوع أ زلزله کولی از مردوم گیلان مشغول نیگاه گودن به بازی جام جهانی بود.

وأتو بو که بعد از گوذشت دو هیزار سال، دوباره دیو زلزله دوباره به رودبار واگردسته تا از نو اونه بی خبر ویرانه کونه.

موتاسفانه أ لرزش شدید زحمات و جان کندنان چند نسل از مردومه رودبار ، منجیل ، لوشان وکولی از دئهاتانه نابودا گوده.

هیچ کس از حادثه خبر نداشتی تا زواله روز زلزله همه در بی خبری به سر بردیدی و هیچکی نانستی چه اتفاقی دکفته

وقتی خبر از صداو سیمای کشور پخش ببوسته ادرس مرکزه زلزله رشت و دیلمان اعلام ببوسته که گمراه کوننده بو و هنوز کسی نانستی در رودبار چی خبرا.

اما بعد از چند روز عمق فاجعه معلوم ببوسته.

منبع[دچينواچين]