پرش به محتوا

خۊشکرۊد

Wikipedia جي

خۊشکرۊد ىته رۊدخؤنه هيسه که سياکؤلرۊدˇ ارتفاعاتˇ جي سرچشمه گيره. خۊشکرۊدˇ آبˇ جي بیجارانˇ آبىاري ره استفاده بۊنه. خۊشکرۊد ىته خۊجیر جا هیسه ماهئنˇ تخم ریزي ره. دئبار اي رۊدخؤنه مئن ماهي دؤبؤ چندچي؛ مردۊم اني اۊنˇ مئن جار زأن ؤ ماهي گیتن. سياکؤلرۊد ؤ چاىجان ؤ قاسمابادˇ خۊرخؤسی رۊستا'نˇ بیجارآب هي رۊدخؤنه جي تأمین بۊنه.