خوج

Wikipedia جي

خوج دار جه اویا کی ایته وحشی گیا ایسه خایلی با ارزشه. خوج دار˘ تی تی سیفید رنگه و هنه واستی گرزکانا خوره جذبا کونه. هنه وسی باغ و بولاغان˘ جه خوج دار کارد. خوج˘گونه دونیا جه ایته جه مهم ترین میوئانه کی بوفور صادرات به. خوج˘ گوشت سفته و نشه اونه گاز زئن.هنه وسی وختی با خوجا دار˘جه چیئن کی خو رشدا بوکوده به. الان د گیلان˘ خوج˘ داران همه افت بزه اد.