پرش به محتوا

جرگه:فلسفه

Wikipedia جي

ای رجه مئن امه فلسفه جیرخالؤنه ده تینیم. اگر خأنید شیمی هنه شر نی ئره بده ببی، شیمی بنویشته جیر، فلسفه رجه نشؤنأ ( [[category:فلسفه]] ) بنأید تا ئره نوشؤن هدأ بی.

جيررچؤن

اي ۹ جيرجرگه اي جرگه ميئن درن؛ اي جرگه سرجمع ۹ته جيرجرگه دأنه.

"فلسفه" جرگه مئنˇ ولگؤن

اي ۱۰ ولگ اي جرگه ميئن درن؛ اي جرگه سرجمع ۱۰ته ولگ دأنه.