جرگه:فلسفه

Wikipedia جي
بوؤز: گردسن، وامج

ای رجه مئن امه فلسفه جیرخالؤنه ده تینیم. اگر خأنید شیمی هنه شر نی ئره بده ببی، شیمی بنویشته جیر، فلسفه رجه نشؤنأ ( [[category:فلسفه]] ) بنأید تا ئره نوشؤن هدأ بی.

جيررچؤن

اي ۸ جيرجرگه اي جرگه ميئن درن؛ اي جرگه سرجمع ۸ته جيرجرگه دأنه.

د

ف

م

"فلسفه" جرگه مئنˇ ولگؤن

اي ۱۰ ولگ اي جرگه ميئن درن؛ اي جرگه سرجمع ۱۰ته ولگ دأنه.