تئؤدؤر آدؤرنؤ

Wikipedia جي

تئؤدؤر آدؤرنؤ (اینگلیسی:Theodor Ludwig Wiesengrund Adorno) (کورچ ما 5 تا 1542 اسفندار ما 6) يته پيله آلمانی سوسياليست، فيلسوف، موزیکشناس ؤ نویشتنکس بو. او اوايل فرانکفورتˇ دانشگا مئن درس دأ و بازین بوشؤ اجتماعي مطالعاتˇ مؤسسه مئن و ببؤ اونˇ اصليˇ فيلسوف.