جرگه:فرهنگ

Wikipedia جي

ای رجه مئن امه فرهنگه جیرخالؤنه ده تینیم. اگر خأنید شیمی هنه شر نی ئره بده ببی، شیمی بنویشته جیر، فرهنگ ِ رجه نشؤنأ ( [[category:فرهنگ]] ) بنأید تا ئره نوشؤن هدأ بی.

جيررچؤن

اي ۱۰ جيرجرگه اي جرگه ميئن درن؛ اي جرگه سرجمع ۱۰ته جيرجرگه دأنه.

ب

ت

ز

س

ه

"فرهنگ" جرگه مئنˇ ولگؤن

اي ۲ ولگ اي جرگه ميئن درن؛ اي جرگه سرجمع ۲ته ولگ دأنه.