پرش به محتوا

گیک

Wikipedia جي

گیک (اینگیلیسی مئن: Geek) یکجور اصطلاحه کی آدمˇ عجیبˇ غریب و اوشؤنیه گونن کی خلافˇ آؤˇ جریان سینه‌آؤ کؤنن و چن جور معنی دئنه: گاگلف «یکته مؤتخصص کی خو تخصصه خوش دأنه» و یا «کسی کی یکته بازی و سرگرمی‌ئه بدجوری خوش دأنه» و امما اینˇ ویشتری کاراکشئن ای معنی مئنه کی «یکته آدمˇ عجیب و غریب و خوش‌ندأشتنی، مخصوصن او آدمی کی زیادی رؤشنفکر به‌نظر أنه».[۱]

بسچی‌ گیک هنی منفی نیه. گیک کسی ایسه کی بیدینˇ کینه یا دوشمندی یا اینکه بخأی خودشه پیلتر نشان بده، خوشˇ سر حساب واکؤنه. ایتؤ اگه نیگا بکونیم گیک یکجور آدمه دلالت کؤنه کی «یک چی یا یک مَسمَکیه (کی مأمولن رؤشنفکری یا مراغ‌أوره) خالی خو خاطرˇ واسی خوش دأنه و پئی گینه».

کلمه‌بون‌شناسی[دچينواچين]

ای کلمه اینگیلیسی محللی زوانˇ جی هنه کی اؤره گیک (geek) و گئک (geck)، احمق و یالانچی معنی دئنه؛ قدیمˇ آلمانی مئن گئک (geck) بمأ. گئکˇ بون و ریشه هنوز نی هؤلندی مئن بمؤنسه، گئک (gek) بنه: تور.

میلادی هیجدهؤمی قرنˇ مئن، اؤتریش-مجارستانˇ امپراتوری مئن، گئکؤن یه پاره سیرکؤنˇ مئن دلقک‌بازی فیچئن.

یه پاره نی گونن گیک در اصل یک جور مخففه کی General Electrical Engineering Knowledge جی بمأ کی آمریکا دریایی نیرو شی بو.[۲]

معنی‌ئن[دچينواچين]

گیکˇ معنی زماتˇ دوارˇ مئن عوضأبؤ و دئه الؤن یکته قایمˇ معنی ندأنه. یکته دئه اصطلاح دأنیم: نئرد کی ایسکالئی گیکه وامؤنه امما ای دوته کسؤنˇ همره تؤفیر دأنن. امه چن جور گیک دأنیم: گیکˇ علمی، گیکˇ ریاضی، گیکˇ کامپیوتر، گیکˇ تاریخ و گیکˇ بازی و...

کردˇکردار و زندگی[دچينواچين]

گیکؤن کارؤنه کؤنن چون او کارؤنه خوش دأنن؛ یا اوشؤنه گودنˇ مئن یکجور فرصت دینن کی خوشؤنˇ قابلیتؤنه آزمیت بگیرن. ایشؤنˇ انگیزه پول یا نؤمی بؤن نیه. ویشتر خوش دأنن یکته مسمکˇ سر تمرکؤز بکونن تا این‌کی جامعه مئن ایشؤنه بپذیرن. هینˇ واسی مأمولن زیاد جامعه همره هماهنگ نین و دیگرؤنه ایتؤ نظر أنه کی عجیبˇ غریبن.

گیکؤن هر جور کار و فعالیتˇ مئن تینن بئسن. ایتؤ نیه کی گیک بؤن خالی یک‌جور کارˇ مئن ببون:

  • کسی کی کامپیوتر و دیجیتالی رسانه‌ٰنه خوش بدأره و شبنده‌روز کونوش بکونه کی اوشؤنˇ مؤن نبؤنینه بؤنین چاکونه گیک ایسه. ایتؤ اگه ببون شأنه گوتن کی گیک ائره هکئرˇ همره هم‌معنی بنه.
  • اونی گه کونوش کؤنه تا آکادمی و علمی مسائله توشکه بزنه با ناعلمی و ازا دونیا مسائلˇ همره.
  • اونی گه خأنه خودشه جامعه مئن دؤجین‌ببؤ بکونه، اونم ایتؤ کی راه و روشˇ تازه ابتکار بکونه. گیکؤن همیشک غیرمأمولی و ناهرماله کارؤن و شیوه‌ٰن و راشی‌ئنه کی جامعه مئن شناس و داب نیه، ویشتر خوش دأنن.
  • او کسی کی خودشه وقفˇ یکته مسمک یا مؤشکلˇ خاص کؤنه، جوری کی شاید خو اصلˇ زندگی جی دککه. هیسه ای مسمک تینه علمی، دینی، کامپیوتری، هؤنری، سیاسی یا هرچی ببون.
  • کسی گه یکته جرگه یا جامعه مئن بئسه و او جرگه یا جامعهٰ اونˇدیرینˇ جی نقد بقض بکونه.

گیکؤن تکنؤلؤژی تؤقا ایسن، مخصوصن الکترؤنیک و کامپیوتر و صوتی تصویری وسایل. یکته گیک‌ئبه این‌کی یکته الکترونیکی آی‌دی بدأره کی خالی اینˇ شی ببون گاگلف نام و فامیلی داشتنˇ جی ویشتر مؤهمه. ناگیکؤن اگه گیکؤنه بر بخؤرن شاید مؤعاشرتˇ مئن به مؤشکل بخؤرن چون ای دو جرگه کسؤنˇ اصطلاحؤن و شوخی‌ئن و علاقه‌ٰنه نفأمنن.

سربس[دچينواچين]


ایشؤنم بینین[دچينواچين]