پرش به محتوا

نؤرۊزبل

Wikipedia جي
۱۵۸۱ˇ نؤرۊزبل
۱۵۸۰ˇ نؤرۊزبل
۱۵۸۱ˇ نؤرۊزبل
۱۵۸۱ˇ نؤرۊزبل

نؤرۊزبل ديلمي تقويمˇ نؤ سالˇ جشنه کي اسفندار ما آخري رۊز شنسرˇ زمأت برگۊزارأ بۊنه کي به اشتباه متداوله که گۊنن نؤرۊز ما أولي رۊز گينن. اي جشنه گالشؤن؛ گيلؤنˇ خؤرتۊ ؤ مازرۊنˇ خۊرخۊسˇ کۊ کلات ميئن گيتن. گيلکؤن اعتقاد دأنن که تش؛ ورف ؤ سرمأ کمأکؤنه، اي جشنˇ ميئن همه خۊشؤنˇ بهترين ليواسه دۊکؤنن، ساز زئنن ؤ رخص کؤنن ؤ يته پيلˇ تش واگيرؤنئنن ؤ هۊ تشه دؤرأکؤنن، شادي کؤنن ؤ دسکلا زئنن ؤ شيريني خؤنن ؤ کسنˇ ديمه خؤشأدئنن.

ايتؤ دابه کی نؤرۊزبلˇ آتشˇ دؤر آدمؤن ايتؤ خؤنن:

گۊرۊم، گۊرۊم، گۊرۊم بل

نؤرۊز ما ؤ نؤرۊز بل

نؤسال بۊبۊن سالˇ سۊ

نؤ بدي، خؤنه واشۊ

نؤزا ؤ بۊد ؤ وابۊ

أمئه رۊزی‌ئره واشۊ

گيلکؤن هر زمت کي تش رؤشنأ کؤنن، پيلˇ نؤرۊزˇ بلˇ ىاد أردنˇ واسي، اۊنه گۊنن "نؤرۊزٚبلى" (کۊشتأى نؤرۊزˇ بل).

نؤرۊزبلˇ ارتباط نؤرۊزˇ همرأ

[دچينواچين]

نؤرۊزبل امرۊزˇ فرهنگˇ مئن

[دچينواچين]

نؤرۊزبل سۊ چار دهه بۊ کي دئه يادأشؤبۊ تا اينکه ۱۵۸۰ ديلمي (۱۳۸۵ هجري شمسي)يپاره رؤشنفکرؤن باني ملکۊتˇ آدمؤن کسؤنأجي اي جشنه هندئه زنده واگۊدن.[۱] اۊن پسي، نؤرۊزبل هر سال ويشتر مردۊمˇ مئن علاقمند بياته خۊشئبه تا اينکه سال ۱۵۸۴ نؤرۊزبل کي خسيل دشت بۊ ۱۰,۰۰۰ نفر آدم بمأ کي هۊ سال تا اي جشنˇ جۊلؤ بيتن[۲] ؤ اۊ سال تا پسي نؤرۊزبل بي مجوز برگۊزار بنه. با اينکه اي چن ساله اجازه ندأن کي اي جشن قانۊني بۊبۊن ولي هر سال اي جشنˇ آتش رؤشنأ بؤ.

مۊسيقي مئن

[دچينواچين]

اي جشن يکته شعر ؤ سۊرۊد دأنه خۊشئبه کي هۊ گۊرۊم گۊرۊم گۊرۊم بل... شعره. ولي اي سالؤن چنته آهنگ أني نؤرۊزبل ئبه چأگۊده بۊبؤ کي نؤمي ترين بهرام کريمي کاره کي اينˇ ترانه ايتؤ سرأگينه:

رافا ايسأم مۊ اي جؤر کۊکلاتˇ مئن
أفتؤ دچئره پر، اۊ جؤر شأ تي ديمه دئن...[۳]

بيريني خال

[دچينواچين]
  1. نؤروزبل ۱۵۸۰. امین حسن‌پور. گیله‌وا، ش۹۰. شهریور ؤ مهر ۱۳۸۵.
  2. لغو جشن سال نوی گیلانی‌ها. خودنویس.
  3. ورگ - نؤرۊزبل