پرش به محتوا

اۊرانۊس

Wikipedia جي

اۊرانۊس (نماد: ⛢)، (ىۊناني مئن: οὐρανός) خۊري منظۊمه هفتؤمي سىاره خۊر ٚ فاصله نظر ٚ جه ايسه. اۊرانۊس خۊري منظۊمه مئن، سوؤمي پيله سىاره حجم ٚ نظر ٚ جه ؤ چارومي پيله سىاره جرم ٚ نظر ٚ جه ايسه. ۸۴ سال ؤ ۷ رۊج طۊل کشه کي اۊرانۊس ايوار خۊر ٚ دؤر بگرده ؤ شأ گۊتن کي اۊرانۊس ٚ مئن هر ايته سال ۸۴ ته زيمي سال ٚ أندر ايسه. اۊرانۊس ٚ چرخستن خۊ دؤر ۱۷ ساعت ؤ ۱۴ دئقه طۊل کشه. اۊرانۊس ويشتر جه ۲۷ قمر دأره کي ميراندا، آريل، آمبريل، تیتانیا ؤ اؤبيرؤن جه اۊرانۊس ٚ مأرۊف ٚ قمران ايسد. اۊرانۊس-أ ويليام هرشل ۱۷۸۱ ميلادي سال ٚ مئن کشف بۊگۊده.

اۊرانۊس ٚ متوسط فاصله خۊر ٚ جه ۲,۸۶۹,۶۰۰,۰۰۰ کيلۊمتر ايسه ؤ ۱۴,۵ ته زيمي أندره. اۊرانۊس-أ چۊم ٚ أمرأ نشأ دئن ؤ تجهيزات خأیه.[۱] اکتشافي سفراني کي أ سىاره ورجه أنجام بيگيته ده مأمۊريت ٚ جه کمتر ايسه ؤ وؤىجر ۲ اۊشان ٚ مئن مأرۊف‌تر ايسه کي ۱۹۸۶ ژانويه مئن اۊرانۊس-أ فأرسه.[۲][۳]

سربس[دچينواچين]

  1. {یادکرد کتاب|عنوان=فضای بیرون، فضای درون|صفحه=۱۶|کوشش=جولاندز، دیوید– انتشارات مدرسه، پاییز ۱۳۷۹}}
  2. یادکرد|فصل= |کتاب=Asteroids, Meteorites, and Comets
  3. {یادکرد|فصل= سفرهای اکتشافی|کتاب=اسرار کائنات|ناشر= به‌نگار|شهر= |کوشش= |ویرایش= |سال=1385}} |شابک=نویسنده=ویکتوری، ابراهیم