Wikipedia:پنج قانون

از Wikipedia
واز بکون به: گردسن، واموج

ای پنج‌ته قانونه ویکی‌پدیانویسؤن به عنوانˇ ویکیپدیا اصلی قانونؤن قبول بوده دأنن و ویکی‌پدیا سیاستؤن ایشؤنˇ سر بنا بنه:

BluePillar.svg ویکیپدیا، ایته آنلاین دؤنش نامه ایسسه که اون مین همه تونن وانویس بنویسن و اون دچین وچین بوکونن ولی واجه نامه نیه(خوره ویسین ایته پروژه ویکی مین دأنه). سوخنرانی تریبون یا روزنامه‌م نیه. ویکیپدیا، یکته جیگا نیه که هچئه فضا شمره هدی. یادگاری‌نویسی و هچینی مطلب نویشتن و دموکراسیه تمرین گودنˇ جیگه‌م نیه.

ویکیپدیا خال کله (لینکدونی) یا شمه شخصی تجربه‌ٰن و نظرؤنˇ جیگه‌م نیه. ویکیپدیا مئن نشأنه تازه تجربه‌ٰن و تازه فرضیه‌ٰنه مؤنتشرأ گودن. نشأنه تازه تحقیقاته اونˇ مئن نهأن. همه وا مواظب ببیم کی امی وانیویسؤن (مقالات) ویکی مئن موثق و دقیق و دوروس ببون.

 
GreenPillar.svg ویکی‌پدیا نظرات وا بی‌طرف ببون. یعنی نوا یکته نظره تبیلغ بکونی و اگه راجع به چیزی چنته نظر و فرض هننأ، خأ همه یک‌جور بوته ببون و هیتته پوررنگتر و بئتر به نظر نرسی. خالی اگه هر نظر یا فرض‌ئبه هونˇ مدرک و سنده بنویسیم وسسه.

اگه بخأیم بی‌طرف وانیویس بنویسیم، گاگلف لازمه کی هرته نظره مفصل تعریف بکونیم تا خاننده بتؤنی بفهمی که ای نظر کؤره و کو سربس (منبع)ˇ جی بمأ دأنه. نوا هیتتهٰ به عنوان «حقیقت» یا «نظرˇبئتر» معرفی بکونیم.

اگه یکته بحث یا وانیویسˇ مئن نظرات مؤخالف بو و اونˇ سر جنگ و دعوا ببؤ، چن زمات آتش‌بس بنه و او وانیویسˇ سر {{الگو:دوروسسی}} یا {{الگو:بی‌طرفی}} خؤنه تا هو وانیویسˇ گبˇ صفحه مئن بحث ببی و به دعوا رسیدگی ببی.

 
YellowPillar.svg ویکی‌پدیا مئن هرچی که دره، ازه ایسسه (آزاده)، یعنی هی‌کسˇشی نیه. موشارکتی بنویشته بنه و هینˇ وأسی شأنه اونه هر جیگه و هر زمت مونتشرأ گودن و اگه شمه یکته وانیویس اونˇ مئن نویسنین، مؤمکنه کی بقیه اونه بی‌رحمانه دچین‌واچین بکونن.
 
OrangePillar.svg ویکی‌پدیا مئن نزاکت و ادبه رعایت بکونین و کسنه فنترکین. اگه ایته جیگا گب و بحث جؤرأ گیته، آرام بئسین و عصبانی نبین و دچین‌واچین گودنˇ مئن جنگ نکونین و سه دفأ واگردؤنئنˇ قانونأ جی استفاده بکونین. حق ندأنین چنته کاربری حیسابˇ همره رأی بدین یا دچین‌واچین بکونین و سه دفأ واگردؤنئنˇ قانونه دؤر بزنین.
 
RedPillar.svg ویکیپدیا قوانینه شأنه تغییر دأن، البته به جوز ای پنج ته قانون که ای وانیویسˇ مئن خانده درین. دچین‌واچین (ویرایش) گودنˇ مئن جسارت بدأرین و شیمه دلیل و سند و مدرکه رو بکونین و اینه بدؤنین هدف خأن دچین‌واچین و چاکون‌واکون گودنˇ ذؤق و شؤق ببون. خرابکاری و خرابأ گودنˇ جی نترسین. وانیویسؤنˇ قدیمی نؤسخه‌ٰن محفوظ مؤنن و شأنه اوشؤنه وأگردؤنئن، امما شمره یاد دبون که هرچی کی نویشته درین مؤمکنه آیندگان‌ئبه بمانه.

أشانم بخانید[دچین‌واچین]