گي دؤبؤر

Wikipedia جي
فاىل:Guy Debord (al centro) nell'aprile 1957 con Michèle Bernstein e Asger Jorn.jpg
گي دؤبؤر (وسط)؛ ۱۹۵۷ ميلادي

گي ائرنئست دؤبؤر (فرانسوي مئن: Guy Ernest Debord) (۱۵۰۵ مۊردالˇ ما ۲۴ - ۱۵۶۸ تير ما ۲۶) ىکته فرانسوي ؤ مارکسيست نيويشتنکس ؤ فيلمساز ؤ فيلسۊف ؤ سيتۊاسيۊنيسمˇ بىنألمللˇ بناگۊدن کسؤنأ جي.

زيندگي[دچينواچين]

گي دؤبؤر پاريسˇ مئن دۊنىا بمأ. وختي زأک بۊ اينˇ پئر بمرده ؤ خۊ پيلˇمأرˇ همرأ پيله بۊبؤ. خۊ دبيرستانه تمنأگۊده پسي، پاريسˇ دانشگا مئن حۊقۊق بۊخؤنده ؤ بۊبؤ ىکته انقلابي شاعر ؤ نيويشتنکس ؤ فيلمساز ؤ ژيل وؤلمانˇ همرأ لئتئريسمˇ بىنألملله بنا بۊدن. دههٔ ۶۰ ميلادي مئن سيتۊاسيۊنيسمˇ بىنألملله رهبري گۊد که ۱۹۶۸ جۊمبشˇ مئن پۊر تأثير دأشت. اينˇ کتاب، تماشا جامعه، ۶۸ جۊمبشˇ سر پۊر تأثير بنأ. دههٔ ۷۰ ميلادي خۊ کۊنۊشؤنه کمأگۊده ؤ ويشتر فيلم چاگۊده. ۱۵۶۸ تير ما ۲۶ گي دؤبؤر خۊ خؤنه مئن ىکته گۊلله خۊ قلبˇ مئن بزئه ؤ خۊشه بۊکۊشته. اينˇ جؤن بسۊجؤنه بۊبؤ ؤ اينˇ خاکستره فۊدن سنˇ رۊخؤنه مئن.

کارؤن[دچينواچين]

دؤبؤرˇ نؤميترين کار تماشا جامعه ؤ اينˇ نظرؤن راه به تماشا جامعه ايسه. گي دؤبؤر چنته دئه کتاب ؤ نماىشنامه بنويشته دأنه.

فيلمؤن[دچينواچين]

  • سادˇ اۊرۊشواره (۱۹۵۲)
  • چن نفرˇ دوار، زماتˇ کۊچˇ ايجؤناىي جي (۱۹۵۹)
  • سيواىي نقد (۱۹۶۱)
  • تماشا جامعه (۱۹۷۳)
  • همته قضاوتؤنه رد کؤنم، چي مؤافق چي مؤخالف؛ راجه به "تماشا جامعه" (۱۹۷۵)
  • In girum imus nocte et consumimur igni (۱۹۷۸)
  • گي دؤبؤر: اينˇ هۊنر ؤ اينˇ زمت (۱۹۹۴)


ويشتر بۊخؤنين[دچينواچين]

سربس[دچينواچين]