پرش به محتوا

کلأريس ليسپئکتؤر

Wikipedia جي
کلأريس ليسپئکتؤرˇ مۊجسمه، برزيل، ريسيفˇ مئن

کلأريس ليسپئکتؤر (۱۰ دسامبر ۱۹۲۰ ميلادي – ۹ دسامبر ۱۹۷۷) ىکته برزيلي نيويشتنکس ؤ رۊزنامنگار بۊ کي اينه ىهۊدي نيويشتنکسؤنˇ مئن، کافکا پسي مؤهمترين دؤنن.[۱] برزيل ؤ لاتيني آمريکاىˇ أدبيات ؤ مۊزيکˇ مئن اينˇ کارؤنه پۊر ارجاع بدأ دأنن.

زيندگي[دچينواچين]

کلأريس ليسپئکتؤر اؤکراىنˇ مئن ىکته رۊستاىˇ مئن ىکته ىهۊدي خانواده مئن دۊنىا بمأ. دۊ ما دأشت کي اينˇ خانواده ناچار بۊبؤن أولي جهاني جنگˇ وأسي بۊشۊن برزيل. کلأريس هؤره مدرسه بۊشؤ. اينˇ مأرˇ مردنˇ پسي اينˇ پئر خۊ سۊ ته دترˇ همرأ بۊشؤن ريؤدؤژانيرؤ ؤ هؤره کلأريس دانشگا بۊشؤ کي حۊقۊق بۊخؤنه. ۱۹۴۰ ميلادي پئر بمرده ؤ هۊ سال تا کلأريس برزيلˇ خبرگۊزاري مئن بۊشؤ کارˇ سر.

۱۹۴۳ ميلادي اينˇ أولي رؤمان، وحشي ديلˇ نزديکي بيرين بمأ ؤ اي کتاب تحسين بۊبؤ.

هلئه تازه خۊ آخري رؤمانه (ىکته رۊجاىˇ ساعت) بيرين هأدأبۊ کي تؤخمدؤنˇ سرطانˇ وأسي بۊشؤ بيمارستان ؤ سراخره ىک رۊز بۊمؤنسه اينˇ پنجا ؤ هف سالگي تولد، بمرده ؤ ريؤدؤژانيرؤ ىهۊدئنˇ وادي مئن دفنأبؤ.[۲]

سربس[دچينواچين]

  1. 'She's the most important Jewish writer since Kafka!'
  2. https://en.wikipedia.org/wiki/Clarice_Lispector#Death