کريستيانؤ رؤنالدؤ

Wikipedia جي

کريستيانؤ رؤنالدؤ ایتأ پؤرتۊغالي بازيکۊن ايسه. اۊن پيشتر رئال مادرید ؤ يۊونتۊس بازي کۊدي ؤ هأسأ النصر مئن بازي کۊنه. اۊن ٚ پست مۊهاجم ایسه. اۊن ایته خۊرۊم ٚ بازيکۊن ايسه گه پئنج سوار، زرین لپپه (ballon d'Or) فئگیته یؤ أن ٚ پيله‌ترين همتا ليۊنل مسي ايسه. رؤنالدؤ متولد ۵ فوریه ۱۹۸۵ میلادي (۲ أمیر ما ۱۵۵۸ دیلمي) ایسه. رونالدو پیشتاو ٚ تیم، پؤرتۊغال ٚ اسپۊرتينگ ایسه. اۊن خۊ حرفه‌اي دوران ٚ دۊرۊن ۳۴ جام کسب بۊگۊد.

زيوش ٚ أوائل[دچينواچين]

کریستيانو رونالدو دوس سانتوس آویرو متولد 5 فوریه 1985 میلادی تقویم (2 أمیر ما 1558 دیلمی) ایسه. اؤ سائو پدرو محله فونشال مئن، مادیرا پایتخت به دۊنیا بأمؤ. اؤ چهارمین و کۊچي‌دانه ترین زاک خو پئر و مار ایسه. اۊن ٚ پیله مأر خو پئر ٚ طرف ٚ جی، اهل سائو ویسنته جزیره بۊ. اؤ ایتأ پیله برار که خو نؤم هوگو ایسه دره. دو پیله خاخۊر به نؤمان آلما، لیلیانا کاتیا دره. خو مأر بۊگۊفت که آلپر و اعتیاد خو پئر واستی، به الکل و داشتن زیاد ٚزاک، خواست أن ره سقط کۊنه. أما خو پزشک اجازه فأنده. رونالدو ایتأ مسیحی کاتولیک و آلپر ٚ خانواده پیله ببۊست. خو اۊتاق، خو خواخور و براران امرأ مشترک بؤ.

جغلگی مئن، رونالدو ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۵ ٚ جی آندورینا واستی بازی بۊکۊد. اؤرا مئن خو پئر مدیر ٚ تدارکات بؤ. بعدا دۊ سال راٚ ناسیونال ٚ باشگاه امرأ بۊگذرانه. سال ۱۹۹۷ اؤ ۱۲ سالگي مئن آزمون ٚ سه روزه واستي اسپورتينگ أ بۊشؤ و بعد ٚمدتی جی ایتأ قرارداد به مبلغ ۱۵۰۰ یورو ایمضا کۊد.اۊ بعدا مادیرا جی به آلکۊشاچی که لیسبمۊم ٚدیمه بؤ مهاجرت بۊکۊد تا جوانان ٚاسپورتینگ ٚآکادمی أ بشه. ۱۴ سالگی مئن اؤ بفهمست که تنه نیمه حرفه ای بازي کۊنه و خو مأر ٚ امرأ موافقت کۊد که خو درسان راٚ اۊداشت کۊنه و رو خو فوتبال تمرکز کۊنه. رونالدو وقتی دانش آموز بو خو زندگي سخت بؤ و خو تحصیلات ویشتر ٚ ششم ٚ کلاس ٚجه نبؤ. اما خو همکلاسیان میان محبوب بؤ. اما وقتی که ایتأ دانه کتل رو خو معلم ٚ شر پرت بۊکۊد، خو مدرسه جی اخراج بؤ. بعد ٚ یک سال پزشکان متوجه ببوستن که آ رونالدو تاکی‌کاردی فیگیفته. ایمکان بداشت که رونالدو د نتنه فوتبال بازی کۊنه.رونالدو خو قلب" عمل کۊد و چند روز بعد خو تمرینان راٚ ادامه فده.

دوران ٚباشگاهي[دچينواچين]

  • اسپورتینگ

۱۶ سالگي مئن رونالدو جوانان ٚاسپورتینگ ٚجی به تیم ٚاصلی راه پیدا کۊد.أن زمانان شایعاتي پیش بامؤ که لیورپۊل و بارسلونا و آرسنال رونالدو راٚ خاٚین.اما وقتي اسپورتينگ أن خۊرۊم ٚمنچستر یونايتد راٚ شکست فده ، الکس فرگوسن ، یونايتد ٚمربی ٚوقت مجبور ببوست رونالدو راٚ بهینه.اوّل یونايتد خو فکر دۊرۊن أن بؤ که رونالدو راٚ قرضی اسپورتينگ أ فده ، اما منچستر ٚبازیکنان فرگوسن أ اصرار کۊدن رونالدو ، اۊشأن ٚتیم بمانه

  • منچستر یونایتد

رونالدو ۱۲ اوت ۲۰۰۳ میلادي تقویم ( ۵ نؤرۊز ما ۱۵۷۷ دیلمي تقویم) منچستر یونايتد أ بۊشؤ. خو هزینه ٚانتقال أنقدر پیله بؤ که أن مؤقع گران ترین نوجوان ٚانگليس ٚفۊتبال ببؤست.اۊ خواست که اسپورتينگ ٚمانستن شوماره ۲۸ راٚ دکۊنه.اما الکس فرگوسن که خو مربی بؤ أن راٚ بۊگۊفت : « تۊ باٚيد شۊماره ۷ راٚ دکۊنی چۊن قبل ٚأن ٚجي ، افسانه اي بازیکۊنانی أن شۊماره را دکۊده بؤن.جورج بست ، براٚیاٚن راٚبسون ، اریک کانتونا و دیوید بکهام أن شۊماره را دکۊده بؤن. اگر ۷ راٚ دکۊنی ایتأ پیله افتخار تی واسی ايسه.»