پرش به محتوا

پراید

Wikipedia جي

پراید ایتأ اۊتۊل ايسه کي اۊنه چگۊدن کره جنوبی مئن آغازأ بۊسته. جه سال ۷۲ ایران دۊرۊن توسط شرکت سایپا اۊنه مؤناژ کليد بۊخۊرده؛ کي اۊنه مدلان DM و FS و ايتأ مدل سدان کي اۊنه ايسم بتا نیز بۊ چأگۊده بۊستي. پرايد ژاپن مئن توسط مزدا شرکت با ايسم مزدا ۱۲۱ و آمريکا دۊرۊن توسط فؤرد شرکت فورد فستیوا نام أمرأ عرضه بۊستي. کيا شرکت أ اۊتۊل امتیاز اۊشان جه بِهِع و با نام پراید کره مئن عرضه بۊگۊده.

پراید ایران دۊرۊن نزديک ۳۰ سال ايسه کي در چندته مدل شبیه به هم چأگۊده به. پرايد بین ايران اۊتۊلان مئن، دئباره‌ترين اۊتۊلي ايسه کي هنۊز مؤنتاژ به.

تاتائیان[دچينواچين]

سربس[دچينواچين]