لىلا خالئد

Wikipedia جي
لىلا خالئد ىکته اؤردۊگه مئن فلسطيني أوأره'نˇ شي، لؤبنانˇ مئن، ۱۹۷۰ نؤوامبر ۲۹

لىلا خالئد (عربي مئن: لىلي خالئد) (تولؤد: ۱۹۴۴ آوريل ۹خلقي جبهه فلسطينˇ رهاىي وأسي مرکزي شؤرا مئنˇ عؤضو ؤ فلسطينˇ مللي مجلسˇ عؤضو ؤ قديمي چريک.

خالئد اينˇ وأسي نؤمي بۊبؤ چۊن دۊ ته هواپىمادۊزي مئن (۱۹۶۹ ؤ ۱۹۷۰) نقش دأشت. اي دۊ ته هواپىمادۊزي دۊ ته تفاقن ىک جرگه تفاقؤنأ جي که بازين دۊخؤنده بۊبؤن سيا سپتامبر.

اينˇ تشکيلاتي نؤم "شادیه ابۊغزاله" بۊ؛ لىلا خالئد اي نؤمه شادیه ابۊغزاله احترام ؤ ىادˇ وأسي دؤجين بۊده بۊ.[۱] اۊ أولي زني بۊ که فلسطينˇ مئن مؤبارزه مئن سال ۱۹۶۷ ميلادي شهيد بۊبؤ.


هواپىمادۊزي[دچينواچين]

۱۹۶۹ اۊت ۲۹، خالئد ىکته جرگه مئن عؤضۊ بۊ که اي جرگه ىکته بۊينگ۷۰۷ˇ هواپىما' کي رؤمˇ جي شؤدبۊ آتئن بدۊزئن ؤ دمئشقˇ مئن فۊرۊز بچردن. اي پرأىتنˇ مئن، هواپىما خلبانه واداشتن کي حأىفا سرأ جي دوأرن تا خالئد بۊتؤنه خۊ تولؤدˇ جيگه' (کي اجازه ندأشت وگرده اؤره) بىنه.[۲] با اينکه هواپىما مئن ىکته انفجار بۊبؤ هي کس جيجا نۊبؤ. اي هواپىمادۊزي پسي، خالئد چن ته جراحي پلاستيک بۊده تا خۊ هؤويته جخوسؤنه.

۱۹۷۰ سپتامبر ۶، خالئد ؤ پارتيک آرگۊئللؤ کي نيکاراگؤئه‌ شي بۊ، پروازˇ نؤمرهٔ ۲۱۹ هواپىما' کي ئل-عالˇ هواپىماىي شي بۊ ؤ آمستئردامˇ جي شؤدبۊ نيۊىؤرک بدۊزئن. اي تفاق ىکته وابين بۊ چنته همزمت هواپىمادۊزي جي که خلقي جبهه فلسطينˇ رهاىي وأسي ايشؤنˇ برنامه' دچئه بۊ. اي هواپىمادۊزي مئن، آرگۊئللؤ بکۊشته بۊبؤ ؤ خالئده بىتن. خلبان هواپىما' فۊرانئه هيثرؤ فۊرۊزگه طرف لندنˇ مئن ؤ اؤره خالئده هأدأن پؤليسˇ دس.

خۊدش گۊنه: "مۊ هواپىمادۊزي جي دۊ ته هدف دأشتم، ىکته اينکه فلسطينئني که اسرايلˇ زندؤنˇ مئن دبۊنه رها بۊکۊنم ؤ دوم اينکه دۊنىا ذهنه جلب بۊکۊنم به فلسطينˇ مردۊم."[۳]

هۊ سال تا، اؤکتؤبر ۱، بيريتانيا دؤلت ىکته زندؤنيئنˇ هأدأهأگيرˇ برنامه مئن، خالئده رها بۊده. جرىان ايتؤ بۊ که وختي لىلا خالئد دکته اسکاتلأندىاردˇ (بيريتانيا پؤليس) دس، اينˇ همرزمؤن ىکته هواپىما پان آمريکنˇ شئه بدۊزئن ؤ اي هواپىما گرۊگانؤنˇ رهاىي مؤذاکره پيششرطه بنأن خالئدˇ رهاىي ؤ بيريتانيا سراخره ناچار بۊبؤ ىک ماهˇ پسي، لىلا خالئده رها بۊکۊنه.[۴]

ىک سال بازۊن خلقي جبهه فلسطينˇ رهاىي وأسي، هواپىمادۊزي تاکتيکه بنأ ديمه ؤ رۊ بچرده باخي مؤقاومتˇ شيوه'نه.[۵]


مردؤمˇ فرهنگˇ مئن[دچينواچين]

سال ۲۰۰۶ لينا مقبۊل کي ىکته فلسطيني-سؤئدي فيلمسازه، ىکته مؤستند چاگۊده راجه به لىلا خالئد، "لىلا خالئد: هواپىمادۊز"ˇ نؤمي.[۶]

لىلا خالئد، بىرۊتˇ مئن.

جيرنويس[دچينواچين]