خلقي جبهه فلسطينˇ رهاىي وأسي

Wikipedia جي


خلقی جبهه فلسطینˇ رهایی وأسی

خلقی جبهه فلسطینˇ رهایی وأسی (عربي مئن: الجبهة الشعبیة لتحریر فلسطین) ىکته سياسي ؤ نظامي چپگرا سازمانه کي ۱۹۶۷، جؤرج حأبأشˇ کياگري جي بنابۊبؤ ؤ اينˇ هدف اي بۊ که چريکي جنگˇ جي فلسطينه اسرايلˇ اشغالˇ جي رها بۊکۊنه.

اي جرگه، فلسطينˇ رهاىي سازمان (فارسي مئن نؤمي به ساف)ˇ مئن، فتحˇ پسي دومي پيلئه جرگه' ؤ ويشتر اينˇ مواضع فلسطينيئنˇ خلقي خاسته'ن ئبه سفت ؤ سخته ؤ فتحˇ مئنه گيتنˇ همره مؤخالفه. ايشؤن تا سال ۱۹۹۹، اؤسلؤˇ قراردادؤنˇ همره مؤخالف بؤن امما اي سال تا، فلسطينˇ رهاىي سازمانˇ همرأ بگۊبۊشتؤ گۊدنˇ پسي، قبۊل بۊدن اسرايلˇ همره مؤذاکره بۊکۊنن.

اي سازمانˇ فرمانده، بناگۊدنˇ جي تا سال ۲۰۰۰، جؤرج حأبأش بۊ. حأبأشˇ استعفاىˇ پسي، ابۊعلي مصطفی (مصطفی الزبری) اينˇ جا بمأ ؤ وختي که سال ۲۰۰۱ اسرايلˇ مۊشکي فترکˇ مئن اۊنم بکۊشته بۊبؤ، احمد سعدات بۊبؤ اي سازمانˇ دبيرˇکؤل.

سعدات سال ۲۰۰۸ ىکته اسرايلي نظامي دادگا مئن، "ىکته غىرقانۊني ترؤريستي سازمانˇ رهبري" وأسي مؤحاکمه بۊبؤ ؤ ۳۰ سال حبس بىته ؤ الؤن اسرايلˇ مئن ىکته زندؤنˇ مئن ايسأ.

اي سازمانˇ مقر، اؤردؤنˇ رۊخؤنه أفتؤپردچينˇ کۊلˇ مئن، رام الله مئنه ؤ اينˇ نظامي خال، ابۊعلي مصطفی ترؤرˇ پسي، اينˇىادي، دۊخؤنده بنه "ابۊعلي مصطفی گؤردانؤن". اي سازمان، فلسطينˇ قانۊن نأنˇ مجلسˇ مئن سۊ ته نماىنده دأنه.

بيريني خال[دچينواچين]

اي سازمانˇ وبجيگه