لويی دو فونس

Wikipedia جي


لويی ژرمان داويد دو فونس دو گالارزا 31 جولای 1914 كوربوا فرانسه مئن بزا بوبوسته. لويی دو فونس تنگوله كه بو پيانو زئی و طراحی گودي. و نم نمی مدرسه بنه ديمه و موختلف كاران گودی. بيشتر سبكˇ جاز مئن، پيانو زئی و خو شيته كاران امره خو مشتريانˇ خنده آوردی. و ايتا سال بوشو كلاسˇ بازيگری كه اونه نام سيمون بو. و بِتَنسته خرم تماس بداره، دانيل گلين و ديگر بازيگران امره. دومی جنگ جهانی مئن پاريس اشغال بوبوسته و خو پيانو واموختنه دونبال بوگوده مدرسه موسيقی مئن. و اويه بو كه خو اوستادˇ تنخواه بوبوسته كه اونه نام ژان دو موپاسان بو. كه گی دو موپاسان نويسنده برار زا بوستی. اوشان 1943 ازدواج بوگوديد.

اونه گيش بر و دانيل گلين، دوفونسˇ تشويق بوگوديد كه به بازيگری روی باوره. و سال 1945 اولی بارˇ واستی سن 31 سالگی مئن ايتا فيلم مئن بازي بوگوده.آوازه لویی دو فونس دهه شصت ميلادی جهان مئن دِپيچسته. وختی سال 1964 ايتا كمدی فيلمˇ مئن كه اونه نام ژاندارمˇ سن تروپ بو بازي بوگوده . اَ فيلم مئن ايتا فرانسوی پوليس بو كه فرانسه پوليسانˇ رخشن گيفتنˇ امره نيشان بدائيد. دوفونس پورتر جه 130 نقش سينما و تئاتر مئن بازی بوگوده. لويی دو فونس سال 1968 بازيگر محبوب، فرانسه مئن دوجين بوبو. و اروپا دهه هفتاد مئن پيله محبوبيت دَشتی. لويی دو فونس 27 ژانويه 1983 ايتا سكته قلبی رو 68 سالگی مئن شهر نانتˇ فرانسه مئن بِمرده.

خوجير فيلمان[دچينواچين]

  • چسبه مالا
  • ژاندارمˇ سن تروپ
  • رابی ژاكوب ماجرا
  • پيله رستوران
  • پيله تعطيلات
  • اسكار
  • شانته
  • ژاندارم ازدواج كونه
  • آشپج (The Wing and the Thigh)
لويی دو فونس آستانه

منبع[دچينواچين]

بيوگرافی سايت imdb مئن