لافندبازی

Wikipedia جي
لافندبازی

بند بازی یا هو لافند بازی جه یه سری نمایش و ورزش عملیاتان دوروسته به که بوسیلیه بند باز لافند سر ایجرا به. و ایته بازیگر هم اونه جیر زیمین رو اونه ادا و اطفارانه در آوره که اونه یالانچی گده . زماتی که بند باز یا هو پهلوان لافند سر راه شه خو دستان مین ایته چوبا گیره تا بتانه خو تعادله او جور حفظ بوکونه او چوبا لنگر گیدی .

لافند بازی
لافند بازی

جه حرکتان و بازیان جالب ا مراسم انه که ایته صندلیا نهده ایته سینی مین و اونم نهده لافند رو و پهلوان تو ا وضعیت با بشه اونه مین بینیشینه و هوطو تو حالت نیشته بو با سینی جه ا طرف لافند به او طرف ببره که خوره کاری ایسه دلهره آور .

ردا بستن لافند رو با چشم دوسته.

د ان که دوچرخه امرا واسی لافند رو راه بشه یا لافند جور بخوسه . یالانچی هم ایته ایته اونه ادانا درآوره و باعث خنداندن مردوم به.


بیريني خالؤن[دچينواچين]

خبرگزاری مهر