جرگه:ورزش

Wikipedia جي

ای رجه مئن امه ورزشه جیرخالؤنه ده تینیم. اگر خأنید شیمی هنه شر نی ئره بده ببی، شیمی بنویشته جیر، ورزش ِ رجه نشؤنأ ( [[category:ورزش]] ) بنأید تا ئره نوشؤن هدأ بی.

جيررچؤن

اي ۲ جيرجرگه اي جرگه ميئن درن؛ اي جرگه سرجمع ۲ته جيرجرگه دأنه.

"ورزش" جرگه مئنˇ ولگؤن

اي ۶ ولگ اي جرگه ميئن درن؛ اي جرگه سرجمع ۶ته ولگ دأنه.