فهرست فارس روستاهان

Wikipedia جي

روستای زیرآب در 8 کیلومتری حاجی آباد مرکز زرین دشت فارس می باشد