فمنيسم

Wikipedia جي
فمنيسم ٚ لؤگؤ

فمنيسم (اينگيليسي: feminism) ايته هنشره اۊ جۊمبشأن ؤ ايدئؤلؤژيأن ٚ جا کي ايته مؤشترک ٚ هدف-أ همرسأني کۊنه: سياسي ؤ ايقتصادي ؤ فرهنگي ؤ شخصي ؤ ايجتماعي حۊقۊق ٚ مئن، زناکان ٚ رئه برابري-أ تعريف کۊدن ؤ بنا نهأن ؤ فأرسئن.[۱] [۲]أن شامل ايته کۊنۊش برای برقرار کۊدنˇ مۊساوي فۊرصتأن زنأن ٚ رئه، آمۊجش ؤ استخدام ٚ مئن ايسه. ايته فمنيست زنان ٚ حۊقۊق ٚ برابري جه حماىت کۊنه.[۳]

فمنيستي جۊمبشأن، زنأن ٚ حۊقۊق ٚ وأسي، مۊوارزه بۊکۊديد ؤ به مۊبارزه ادامه بدأييد؛ کي أن شامل رأی دأن ٚ حق، دؤلتي اداره تأسيس کۊدن، کار، مۊنصفانه دسمۊزد، مالکيت، تحصيل، قرارداد دوستن، مۊساوي حۊقۊق دأشتن ازدواج ٚ مئن، زاستن مۊرخصي ايسه. فمنيستأن خۊفرماني ؤ جسماني شأن ٚ رئه ؤ زنأکأن ؤ لاکۊىأن ٚ حفاظت ٚ وأسي، جه تجاوز ؤ جنسي آزار ؤ خأنگي خۊشۊنت، کۊنش بۊکۊديد.[۴]

فمنيستي مۊوارزه‌ئن در کل به عۊنوان ٚ ايته جه مۊهم‌ترين نيرۊأني کي مۊنجر به تاريخي- اجتماعي عۊمده تغييرأن زنأکأنˇ حۊقۊقˇ رئه، بخۊصۊص غربˇ مئن، کي بطؤرˇ جهاني با فأرسئن به زنأکأنˇ حقˇ رأي، بي‌طرفيˇ جنسي اينگيليسي زبانˇ مئن، تؤليدˇ مثلˇ حق(شاملˇ به دست بأوردنˇ حقˇ جلؤگيري جه بارداري ؤ سقط)، قرارداد دوستنˇ حق ؤ مالکيت، مۊعتبر بشنأخته بۊبؤسته، به حيساب أيه.[۵] اگرچي کي فمنيستي حماىتأن بطؤرˇ عۊمده زنأکأنˇ حۊقۊقˇ رۊ تمرکز بۊکۊده ؤ کۊنه؛ بعضي جه فمنيستأن، بل هۊکزˇ مأنستن، مردأکأنˇ آزاديأ فمنيستي اهدافˇ مئن مطرح کۊنيد، چره کي مردأکأنم سۊنتي جنسي نقشأنˇ أمرأ آسيب دينيدي.[۶] فمنيستˇ تئؤري کي جه فمنيستي جۊمبشأن منشعب بۊبؤسته، نابرابريˇ جنسي ذاتˇ فهمستنأ، با زنأکأنˇ اجتماعي نقشأنˇ آزميت گيفتن ؤ أشأنˇ زيسته تجربهٰ‌ن نشانه گيره؛ کي أن تئؤريأنيأ نوعي اۊصۊلˇ مئن، پاسخ به مسألهٰ‌ني وأسي، جنسي اجتماعي ساتارˇ مأنستن، توسعه بدأ.[۷] [۸]

بعضي جه فمنيسمˇ فؤرمأن براي خالي در نظر گيفتنˇ دۊرنماي [زن]ˇ سيفيدپۊست ؤ وسطي طبقه ؤ تحصيل بۊکۊده، نقد بۊبؤسته‌ئيد، کي أن مۊنجر به ايجادˇ فؤرمأنˇ خاصˇ نژادشناسانه ىا چند-فرهنگي بۊبؤست.[۹]

سربس[دچينواچين]

  1. Hawkesworth, M.E. (2006). Globalization and Feminist Activism. Rowman & Littlefield. pp. 25–27.
  2. Beasley, Chris. (1999). What is Feminism?. New York: Sage. pp. 3–11.
  3. hooks, bell. (2000). Feminism is for Everybody: Passionate Politics. Pluto Press
  4. https://en.wikipedia.org/wiki/Alice_Echols(1989). Daring to Be Bad: Radical Feminism in America, 1967–1975. Minneapolis: University of Minnesota Press.
  5. Messer-Davidow, Ellen (2002). Disciplining Feminism: From Social Activism to Academic Discourse. Durham, N.C.: Duke University Press.
  6. https://en.wikipedia.org/wiki/Bell_hooks(2000). Feminism Is for Everybody: Passionate politics. Cambridge, Mass.:https://en.wikipedia.org/wiki/South_End_Press
  7. Chodorow, Nancy (1989). Feminism and Psychoanalytic Theory. New Haven, Conn.: Yale University Press.
  8. Gilligan, Carol (1977).http://eric.ed.gov/?id=EJ174986Harvard Educational Review 47 (4): 481–517. Retrieved 8 June 2008.
  9. Weedon, Chris (2002).http://www.genderforum.org/issues/genderealisations/key-issues-in-postcolonial-feminism-a-western-perspective/Gender Forum (1).