شرير

Wikipedia جي

شيشمين ما ايسه، گالشی تقويم مئن کی 15 دی هجری شمسی جی سراگينه.

شرير ما يه‌ته ده نام دأنه کی کاسه شوران ما ايسه. چون گيلکؤن ِ گونن ای ما مئن، چون روزؤن کوتاه بونه، هنوز ناهار ِ کاسه بوشقابه نشوسته هوا تاريکأ بونه.