پرش به محتوا

شا اسماعيل

Wikipedia جي

اسمایيل صفوي پؤنزه ساله بۊ کي تبريزˇ مئن تاج بنأ خۊ سر ؤ خۊشه دۊخؤنده ايرانˇ شا. هۊ رۊز تا "علي ولي الله"ˇ سکه' ضرب بۊدن ؤ شا اسمایيل رسمي مذهبه شيعه اعلام بۊده. اۊ زمت ايرانˇ مردۊم ؤ تبريز أني، ويشتري سؤنني بؤن.

جۊوان ماريا آنجللؤ خۊ سفرنامه مئن (ص۳۱۰) نيويسنه: "صۊفي [شا اسمایيل] خۊشه تبريزˇ سر حاکم بۊده. شهره ديرينشؤنˇ پسي بيرحمي أجي خۊ مؤخالفؤنˇ همرأ رفتار بۊده، اۊجۊر کي خئلي مردۊمه، مؤللا'ن أجي بگير تا زنأکؤن ؤ زأکؤنه تکس-تکس بۊده. سراخره اۊ سامؤنˇ آدمؤن اينˇ فرمؤنه گردن بنأن ؤ اۊ شهرˇ همته مردۊم اۊنˇ ليواسه دۊدن کي سۊرخˇ رنگ بۊ. اي جنگˇ مئن بيس هزار نفر ويشتر بمردن. بازين فرمؤن بدأ کي چنته پيلˇکسؤنˇ خأشه ايشؤنˇ قبر أجي بيرين بأردن ؤ بسۊجؤنئن. خۊ مأرم بکۊشته چۊن اينه ىاد بمأ کي بشتؤسه بۊ اۊ زنأى، اسماعيلˇ چئنˇ پسي خأس اۊنه بکۊشه.تازه اۊ زنأى دۊشمنˇ طاىفه شي بۊ.