شاهان صفوی

Wikipedia جي
بوؤز: گردسن، وامج

صفوی پادشاهان[دچينواچين]

صفوی پادشاهان

شاه اسماعیل اول ، شاه تهماسب اول، شاه اسماعیل دوم ، شاه محمد خدابنده ، شاه عباس اول، شاه صفی، شاه عباس دوم، شاه سلیمان، شاه سلطان حسین ، شاه تهماسب دوم ، شاه عباس سوم ، شاه اسماعیل سوم.