سبزه میدان اصفهان

Wikipedia جي


سبزه میدان اصفهان یا همون میدان کوهنه در کنار مسجد جامع واقع ببوسته