ساسان سؤنامي

Wikipedia جي
کاور آهنگˇ " مي عکس"

ساسان سؤنامي (دى ۱۳۷۰ رشتˇ ميئن) يکته ايراني رپر ايسه که اينˇ شئرؤن ؛ مضمۊنˇ اجتماعي-سياسي دأنه. ساسان ۱۵ سالگي جي رپ-شئر نيويشت. اينه أولي تٚرک سنگ کأغذ قيچي بۊ که آذر ۱۳۹۰ˇ ميئن مؤنتشرأبؤ. ايمأ تٚرک يکي بۊ يکي نبۊ ؤ رۊزگارˇ تلخه بيرۊن هدأ. أوايلˇ بهمن ۱۳۹۱ آلبؤمˇ اي دفأ مۊ گۊنم شۊرۊع به خؤندش بؤده که ۱۵ اسفند هۊ سال اي آلبؤمه ۴ تٚرکˇ أمرأ بيرؤن هدأ. سال ۹۲ خؤ آلبۊمه به نؤم ۵۷ˇ پسي بيرۊن هدأ که ۸ته تٚرک دأشت. چندته تک آهنگ ديگه هم دأنه که اۊشؤنˇ نؤم ثۊريا، بينش ؤ مي عکس ايسن. [۱] ساسان سۊنامي أوايلˇ سالˇ ۹۵ يته آهنگ بيرۊن هدأ گه اي آهنگˇ ميئن اينه خؤندشˇ سبک آرۊمتر بۊبؤ به نؤم "دالان" گه اۊنˇ آهنگساز ؤ تنظيم بؤده کس اسپاد ايسه. [۲] تيرما نؤزده هم يته ديگه تک ترؤنه بيرۊن بدأ به نؤم "عمارت" گه استؤديؤ پيانؤ مۊزيک رشتˇ ميئن ضبط بۊبؤ. [۳]

سربس[دچينواچين]