پرش به محتوا

رابینؤ

Wikipedia جي

ه. لويی. رابينؤ (Rabino Hyacinth Louis) ايتا اينگليسي ديپلمات بو كی ايرانˇ مئن ايسا بو (1877-1950 م). علاوه بر سياسي كاران ايتا پيله مورخ و ايران‌‌شناس بو كی خوجير كيتاب و مقاله‌ زياد بينيويشته داره كی اوشانˇ موضوع واگرده به ايرانِˇ تاريخ و سياست و ادب. رابينو بينيويشته‌ٰن ویشتر مربوط به گيلان به. هنˇ واستي گيدی رابينو دونیا مئنˇ ايتا جه پيله گیلان‌شناسان ايسه. رابينؤ سال 1950 پاريسˇ مئن بِمَرده.

خانواده تبار[دچينواچين]

رابينؤ خانواده ريشه واگرده به كورتئميگليا (Cortemiglia)، پيئمؤنˇ (Piemont) مئن. پانزدهی قرنˇ میان، ا خانواده جی، بعضی شیدی به بؤرگؤمال (Borgomal)، آلبا (Alba) مئن. سال 1619، کؤلؤنل بارتؤلؤمئؤ (Bartolomeo) ايتا تيكه بؤرگؤمالˇ زمينانه دوک مانتو (Mantu) جا فگيره. سال 1830، جيواني رابينؤ (Jioanui Rabino) کی ا خانواده آخرين نماينده بو، اینگیلیسˇ مئنˇ زيندگي گودنˇ واسی، ايتاليا جی بشؤ.[۱]

زاکی[دچينواچين]

لويي رابينؤ 27 ژوئيه 1877، فرانسه مئن، ليؤنˇ دورون بزابؤسته. سئد حسن تقيزاده بوگوفته كی رابينؤ ايرانˇ مئن بزابؤسته ولی ا گب دروس نيه چون كوجˇ رابينؤ وختي مصرˇ مئن ايسا بو عربی زوانه باموخته بو. رابينؤ بگؤفته: «چون عربي دانستيم فارسي آموختنه سخت نيدئم. عربي زوانه كوچی زای كی بوم مصرˇ مئن باموخته بوم.[۲]

اونˇ پئر، ژؤزف رابينؤ ايتا كارمندˇ بانک بو كی لندنˇ مئن كار گودي. رابينؤ، خو پئرˇ مؤنشی ببوسته و هتؤیی خو كاره سراگیته.[۳]

ايرانˇ مئن[دچينواچين]

اینˇ پئر سال ۱۸۸۹ میلادی بانکˇ شاهنشاهی ایرانˇ بناگودنˇ واسی بمابو ایران و اینˇ ریکه (رابینؤ) نی چن سال بازون (1895) بمأ ایران.[۴] رابینؤ سال 1903 تا 1905 ميلادی، ببؤسته بریتانیا کؤنسولˇ نماينده كرمانشاهˇ دورون[۵] و ا سفرˇ مئن ساوه و همدان بوشؤ و بازون فارسه قصر شيرين و ايتا دِئه سفرˇ مئن لؤرستان و كوردستانه بيده.[۶] رابينؤ سال 1906 ميلادی رشتˇ مئنˇ بانکˇ شاهی مؤدير ببؤسته. تا سال 1912 ميلادي گیلانˇ مئن ايسا بو و ويشتر ا سامانه بيده و موطالعه بوگوده.[۷] اون سال 1912 ایرانˇجی بشؤ تا مراکشˇ غربی چافˇ مئن، خدمت بکونه و چنته ماموریتˇ پسی سال 1940 بشؤ بروکسل و وختی آلمانˇ نازی ارتش بمأ بلژیکˇ مئن، رابینؤ پاریس و مادریدˇ جی واگردسه لندن و چن سال هؤره بئسا.[۸] خو آخری روزؤنه امما هنده بشؤ پاریس و 26 سپتامبر 1950 میلادی پاریسˇ مئن بمرده.


گيلانˇ فرمانروايانˇ كتاب

بنيويشتهٰ‌ن[دچينواچين]

 • کرمانشاه بازرگاني گوزارش
 • وامتن ايرانˇ معادنˇ مئن
 • ابريشم، گيلان و مازندرانˇ مئن
 • نؤغانˇ صنعت، ايرانˇ مئن. د.ف.لافونˇ ايلجارˇ امره
 • علوی دودمان، مازندرانˇ مئن
 • گيلˇ باستانی ورزشان
 • مازندران و استرابادˇ سفرنامه
 • ايرانˇ دارالمرزˇ ولايت، گيلان
 • گيلانˇ مشروطه. رابينؤ دس‌بنيوشته‌ٰن

رابينؤ دوته كيتاب جغرزˇ گيلان و مازندرانˇ تاریخ بنيوشته كی اوشانˇ موضوع ايتا موسیقیه و اويدانه ايرانی سكهٰ‌نˇ شين ايسه.[۹]


سربس[دچينواچين]

 1. ولايت دارالمرز ايران، گيلان ه.ل. رابينو. جعفر خمامي زاده واگردان. چارمی چاپ. طاعتی انشترات
 2. مشروطه گيلان. ه.ل. رابينو. محمد روشن. چاپ اول 1368. انتشارات طاعتی
 3. مشروطه گيلان. ه.ل. رابينو. محمد روشن. چاپ اول 1368. انتشارات طاعتی
 4. http://v6rg.com/?p=6984
 5. لغت‌نامه‌ی دهخدا
 6. مشروطه گيلان. ه.ل. رابينو. محمد روشن. چاپ اول 1368. انتشارات طاعتی
 7. ولايت دارالمرز ايران، گيلان ه.ل. رابينو. جعفر خمامي زاده واگردان. چارمی چاپ. طاعتی انشترات
 8. http://v6rg.com/?p=6984
 9. فرمانروايان گيلان. ه.ل.رابينو. ترجمه م.پ جكتاجی و رضا مدنی. رشت، نشرگيلگان.1389


خاندنی خال[دچينواچين]