دوم بلسکنی

Wikipedia جي

دوم بلسکنی اینه پرندأ چی چی نی سانونِ Motacilla سرده میئن. ای پرندگون کوشته‌کأن و ایشون دوم بولنده و اونه زیاد توکؤن دِئنَن. ای خانواده ی ریشه و سرده ی نؤم، Motacilla ایسه که دوم توکؤن ده معنی دِئنه. جنگلی دوم بلسکنی Dendronanthus جوزء ایسه و Motacilla امره نزدیکه و گاهی اونه میئن قرار گینه.

منبع[دچينواچين]

http://en.wikipedia.org/wiki/Wagtail