پرش به محتوا

خۊفرماني

Wikipedia جي


خوفرمانى (اينگيليسي مئن: Autonomism) ىکته نؤمه کي ىک جرگه نظريهٰ‌نه گۊنن؛ نظريهٰ‌ني که ضداقتدارگري ؤ چپگرا ؤ سياسي-اجتماعي جۊمبشؤنه شامل بنن.[۱][۲]

به عنوانˇ ىکته نظري سيستم، اي نظريه اول بار ۱۹۶۰ دهه ايتاليا مئن، کارگري کؤمؤنيسمˇ جي بيرين بمأ. بازۊن، وختي گه ۱۹۷۰ دهه مئن، ايتاليا دۊرˇچپˇ جۊمبش نتؤنسه کاري پيش ببره ؤ مقرگراؤنˇ تأثيرˇ جي ؤ ىپاره نظريه‌ورزؤنˇ وأسي که سال ۱۹۶۹ پؤتئره اؤپئراىؤ (کارگرؤنˇ زۊر) بنابودن (آنتؤنيؤ نئگري مۊسؤن)، مارکسيست-پسي ؤ انارشيستي گراىشؤن اۊنˇ مئن ويشترأبؤن. گئؤرگي کاتسيافيکاس، همته خوفرمان جۊمبشؤنه ايتؤ جمع دودنه ؤ تعريف کؤنه کي "مؤدرن نهادؤنˇ مئنˇ مؤتمرکز تصميمگيري‌ئن ؤ سلسلمراتبي اقتدارؤنه بدئه، خوفرمان اجتماعي جۊمبشؤن، مردۊمه راساراس اۊ تصميمؤنˇ مئن کي اۊشؤنˇ هر رۊزˇ زيندگي سر تأثير نئنه دخالت دئنن. اۊشؤن [خۊفرمانؤن] خأنن دؤمؤکراسيه واشؤنن ؤ افراده ىاوري بدئن تا بتؤنن سياسي چاگۊدارؤن (ساختارؤن) ؤ رفتاري عادتؤني گه بيرينˇ جي ايشؤنˇ سر تحميل بنه بشکنن ؤ رها ببۊن.[۳] هيتؤرم خۊفرماني اجتماعي جۊمبشؤنه دۊخؤنه کي سياسي حزبؤنˇ جي استقلال بدأرن[۴] ؤ انقلابي چومفرسˇ جي اينˇ دۊمبال دبۊن کي هم اقتدارگرا سۊسياليسم ئبه ؤ هم زماتين نماىندگي (پارلماني) دؤمؤکراسي جا، ىکته عملي سياسي آلترناتيو چاکۊنن.[۵]

خۊفرماني، آلمان ؤ هؤلندˇ خۊفرمانؤنˇ سر، سرتاسرˇ دونىا اجتماعي کؤگهٰ‌نˇ سر پۊر تأثير بنأ؛ امرۊزˇرۊزم ايتاليا ؤ فرانسه ؤ أننى کمتر اينگيليسي-زوان کشورؤنˇ مئن نۊفۊذ دأنه. اۊشؤني گه خۊشؤنه خۊفرمان دۊخؤنن، مارکسيستؤنˇ جي ايسن تا ساختارگراپسي‌ئن ؤ انارشيستؤن.


سربس[دچينواچين]

  1. "Autonomism as a global social movement" by Patrick Cuninghame. WorkingUSA: The Journal of Labor and Society. Volume 13 (December 2010): 451–464. ISSN 1089-7011.
  2. Georgy Katsiaficas. The Subversion of Politics: European Autonomous Social Movements and the Decolonization of Everyday Life, AK Press 2006
  3. Georgy Katsiaficas. The Subversion of Politics: European Autonomous Social Movements and the Decolonization of Everyday Life. AK Press. 2006. pg. 6
  4. Georgy Katsiaficas. The Subversion of Politics: European Autonomous Social Movements and the Decolonization of Everyday Life. AK Press. 2006. pg. 7
  5. Georgy Katsiaficas. The Subversion of Politics: European Autonomous Social Movements and the Decolonization of Everyday Life. AK Press. 2006. pg. 8