جنگلˇ رۊزنامه

Wikipedia جي
جنگلˇ رۊزنامه أولي صفحه، ميرزا حسين کسماىي مؤديريت أجي

جنگلˇ رۊزنامه، ىکته نشريه بۊ کي سنگي چاپˇ همرأ هر هفته ىک دفأ کسما مئن مؤنتشر بنأبۊ ؤ اۊنˇ مئن جنگلئنˇ "افکار ؤ عمليات" دبۊ. رۊزنامه سرلؤحه سر بنويشته بۊ "نگهبان حقوق ایرانیان و منور افکار اسلامیان" (ايرانئنˇ حۊقۊقˇ پاسبؤن ؤ اسلامئنˇ افکارˇ رؤشنگر).

جنگل، گیلان ٚ ولایت ٚ مئن چاپ بنأبۊ ولي دۊنیا سیاست ٚ جي نسبتا بقایده ؤ جامع اطلاعات اين ٚ مئن دبۊ.[۱]

سردبيري ؤ اداره[دچينواچين]

اي رۊزنامه، علي حبيبي خط ؤ حقسأىˇ همرأ بيرين بمأ ؤ اۊجۊر کي اينˇ کيليشه' جي مألۊم بنه، غلامحسين نويدي کسماىي اۊنه اداره گۊد ؤ دومي شماره'جي پسي حسين کسماىي (مشرۊطه زمتˇ نؤمي مؤجاهد) اۊنه اداره گۊد.

حسين کسماىي تا شمارهٔ ۱۳ اي رۊزنامه مؤدير بۊ ولي ۹ؤمي شماره پسي عملاً ديمه بنيشته بۊ ؤ هندئه نويدي اۊنه اداره گۊد.[۲]

مئن (مؤحتوا)[دچينواچين]

جنگلˇ رۊزنامه سۊ دؤره بيرين بمأ. أولي دؤره ىکشمبه ۱۹ شعبان ۱۳۳۵ ه.ق. (۱۴۹۱ ورفنه ما ۲) تا شمارهٔ ۳۱ سره بدأ ؤ کسما مئن، سنگي چاپ أجي بيرين أمأ. سرجمع ۳۹ شماره بيرين بمأ.

جنگلˇ خئلي شماره'نˇ مئن ىکته سۊتۊن دبۊ چرند ؤ پرندˇ نؤمي کي گياکۊن جنگلˇ رۊزنامه نيويشتنکسؤن اي نؤمه، دهخدا طنزˇ مجمۊعه' جي هأىته بۊن.[۳]

جنگلئن ٚ برنامه[دچينواچين]

جنگل، جنگلئن ٚ برنامه ؤ پيام' مؤنتشر گۊد. جنگل ٚ رۊزنامه يکته مقاله مئن (آنچه جنگلیان می خواهند) بنويشته: ۱. ایران، ایرانئن ٚ شئه. ۲. خارجي سؤلطه خأن تمنأبۊن. ۳. اصلاحات خأن بي خارجئن ٚ دخالت پيش بۊشۊن. ۴. ایران ٚ باستاني تاج ؤ تخت خأن احمد شاه ٚ شي ببۊن کي آزادي حامي ايسسه ؤ اين ٚ اقتدار ٚ کیاسر (قلمرؤ) خأن ایران ٚ بۊگذشته امپراتۊري مۊرسؤن ببۊن. ۵. دؤلت ٚ کابينه (مشرۊطه خاز ؤ آزادي خازؤن ٚ رهبري جي) هم خأ قديمئن ٚ ضررؤن' جۊبران بکۊنن هم آينده به يک فکري بکۊنن. ۶. مجلس خأ وا ببۊن. ۷. اینگیلیس ٚ خطر ٚ پيش خأن اسلام' حمايت گۊدن. ۸. خائنؤن خأ مۊجازات ببۊن.[۴]

رۊزنامه گردأىته[دچينواچين]

جنگلˇ رۊزنامه شماره'نˇ گردأىته (مجمۊعه) ىکته کتابˇ مئن بيرين بمأ.

سال ۱۵۵۶ ديلمي (۱۳۶۱ هجري شمسي)، ۳۱ شماره عکسي چاپˇ همرأ مؤنتشر بۊبؤ؛ سال ۱۵۸۳ ديلمي (۱۳۸۸ هجري شمسي) أني، رؤبرت واهانيان، گيلانˇ ما فصلنامه مئن، دومي ؤ سومي دؤره' جي ۵ شمارهٔ واتينأدأ.[۵]

سال ۱۵۸۴ ديلمي جنگلˇ رۊزنامه ۳۹ شماره' جي ۳۶ ته شماره ىکته کتابˇ مئن مؤنتشر بۊبؤ کي اي کتابˇ نؤم ايسه "مجموعه ی روزنامه های جنگل" ؤ أمير نعمتي ليماىي اي کتابه چاپ بۊده.[۶]

ويشتر بۊخؤنين[دچينواچين]

  • جنگلˇ رۊزنامه گردأىته (مجمۊعه)؛ ۱ تا ۳۱ (جنگلˇ رۊزنامه شماره'نه جيرأکشين)
  • مجموعه ی روزنامه های جنگل، به کوشش امیر نعمتی لیمایی، مشهد: امیدمهر، ۱۳۸۹
  • شایسته، فریدون، نشریه نهضت جنگل، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، شماره۱۵۷، خرداد۱۳۹۰، ص۸۲-۸۶


سربس[دچينواچين]

  1. خسرو شاکری. میلاد زخم؛ جنبش جنگل و جمهوری شوروی سوسیالیستی ایران. اختران. تهران. ۱۳۸۶. ص ۹۹.
  2. حق شناس، سید علی، جنبش جنگل، برآیند مشروطه ناکام. خبرگزاری اوح نیوز، ۲۱/۹/۱۳۹۰
  3. شایسته، فریدون، نشریه نهضت جنگل، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، شماره۱۵۷، خرداد۱۳۹۰، ص۸۶.
  4. جنگل. ش۱۳. ۱۳، ۱۲۹۶.
  5. مجموعه ی روزنامه های جنگل، به کوشش امیر نعمتی لیمایی، مشهد: امیدمهر، ۱۳۸۹، ص۲-۳.
  6. شایسته، فریدون، نشریه نهضت جنگل، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، شماره۱۵۷، خرداد۱۳۹۰، ص۸۲.