جرگه:مازندران ٚ شأران

Wikipedia جي

"مازندران ٚ شأران" جرگه مئنˇ ولگؤن

اي ۶ ولگ اي جرگه ميئن درن؛ اي جرگه سرجمع ۶ته ولگ دأنه.