پرش به محتوا

تشتايي

Wikipedia جي

تشتايي زماتي پيش آىه کي بدن آو ؤ ماىعات خأىه. تشتايي ايته طبيعي ؤ غريزي حس آو واخۊردن ؤ بدن ٚ ماىعات ٚ متعادل کۊدن ٚ ره ايسه.[۱]

ألبت تشتايي هميشک طبيعي نيه ؤ تانه اي سري ناخۊشيان ٚ علامت ببه. ديابت، کم خۊني، خۊن ٚ فشار ٚ بيجير آمؤن، هاىپرکلسمي ؤ دهان ٚ مخاط ٚ خۊشکي اي سري ناخۊشياني ايسد کي تشتايي ايته جه اۊشان ٚ علامتان ايسه. بارداري ني تانه تشتا بؤستن-أ ويشتر بۊکۊنه کي معمۊلا طبيعي ايسه.[۲]

سربس[دچينواچين]

  1. {cite journal | last1=Stanhewicz | first1=Anna E. | last2=Larry Kenney | first2=W. | title=Determinants of water and sodium intake and output | journal=Nutrition Reviews | volume=73 | issue=suppl 2 | date=2015-08-19 | issn=0029-6643 | doi=10.1093/nutrit/nuv033 | pmid=26290293 | pages=73–82|url=https://academic.oup.com/nutritionreviews/article/73/suppl_2/73/1930571%7C doi-access=free }}
  2. {cite journal | last1=McKinley | first1=Michael J. | last2=Denton | first2=Derek A. | last3=Ryan | first3=Philip J. | last4=Yao | first4=Song T. | last5=Stefanidis | first5=Aneta | last6=Oldfield | first6=Brian J. | title=From sensory circumventricular organs to cerebral cortex: Neural pathways controlling thirst and hunger | journal=Journal of Neuroendocrinology | date=2019-03-14 | volume=31 | issue=3 | issn=0953-8194 | doi=10.1111/jne.12689 | page=e12689| pmid=30672620 |url=https://academic.oup.com/nutritionreviews/article/73/suppl_2/73/1930571}}