تره اۊچين (آلبؤم)

Wikipedia جي

تره اۊچين ىته رپي آلبۊم ايسه، که اؤ.پي اي آلبۊمه به گيلکي بۊخؤنده. اي آلبۊمˇ مأسمک سرگرمي ؤ فانه. [۱] تره اۊچين ىعني تره تي ديلخا سيوا بکۊن.

تره اۊچينˇ آهنگؤن[دچينواچين]

 1. تره اۊچين (اينترؤ)
 2. رشتˇ جادوىي
 3. من تي رافا ايسٚم
 4. سۊکۊتˇ رشت
 5. ناقۊلا
 6. رشتˇ خلاق
 7. پىکان ۴۸
 8. كنارˇساحل
 9. پؤمپˇ آب
 10. رپˇ گيلˇ پئر (اؤترؤ)

سربس[دچينواچين]

 1. ورگ - گيلکي رپˇ پأدکست